Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice

Dotčené parcely 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 Odstranění nevhodných dřevin z důvodu zakrytí dopravního značení, snížení přehlednosti při přecházení, zasahování do chodníku, špatného zdravotního stavu. Vyčištění ploch pod keři, plochy slouží jako toalety a skládka. Realizace nové výsadby vedoucí k doplnění a sjednocení zeleně.
Realizované
2020
Sdílet:

Aktualizace ke dni 25.11.2022: Projekt je hotov. Na tomto odkazu naleznete více informací k realizaci projektu.

Vykácení keřů (Juniperus) – staré, proschlé, neudržované keře, zasahující do chodníku, omezující volný průchod, bránící výhledu chodců i řidičů u přechodu pro chodce, zakrývající dopravní značení.
Vyčištění dotčených ploch od odpadků a exkrementů.
Pokácení 2 ks stromů (Picea) – projevy sucha a napadení kůrovcem.
Realizace náhradní výsadby – borovice (Pinus ) – náhrada za 2 ks Picea
– tavolník (Spiraea x vanh.), dřišťál (Berberis julianae),bobkovišeň
(Prunus laurocerasus)
sakura (Prunus serrulata) – náhrada za Juniperus
Doplnění stávající výsadby – ptačí zob (Ligustrum), dřišťál (Berberis)

Odhadované náklady

117800 Kč

Umístění

Želenická x Krásnostudenecká
Dotčené parcely: 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

V rámci postupné obnovy veškeré veřejné zeleně odbor rozvoje souhlasí se záměrem revitalizovat zeleň v dané lokalitě. Realizací záměru se zvýší nejen estetičnost, ale i bezpečnost občanů při přecházení po přilehlé komunikaci. Zároveň se zvýší i přehled řidičů o pohybu chodců.
Realizovatelnost - ANO

Vodní hospodářství (Bc. DiS. Zuzana Mošnová)

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

K výše uvedenému záměru sdělujeme, že Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství souhlasí se záměrem „Tvoříme Děčín – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice“ za těchto podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

K návrhu “Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný.

Upozorňujeme, že kácení dřevin podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody (MM Děčín, OŽP).
Povolení ke kácení dřevin se vydává s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (01.11. - 31.03.). Žádost je možné vyřídit i mimo toto období.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou tyto součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje u dřevin se stanovenou velikostí (u stromů - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm a u zapojených porostů = keře a drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm – o rozloze do celkové plochy 40 m2, pozn. upozorňujeme, že jednotlivé kácené plochy se v rámci jednoho záměru sčítají).
Dále pak nepodléhají povolení veškeré ovocné dřeviny, bez ohledu na stanovenou velikost, pokud rostou na pozemku v zastavěném území, evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Realizovatelnost - ANO

Pozemky jsou v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Realizace návrhu je v kompetenci města, návrh má přínos pro město a jeho občany.
Realizovatelnost - ANO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *