Kam ptáci, laně chodí pít... - Tvoříme Děčín

Kam ptáci, laně chodí pít…

Cílem je zadržení vody v lesní tůňce pod Popovickou studánkou. V suchých horkých měsících se životodárná voda z Popovické studánky příliš rychle infiltruje do půdy a lesní zvěř a živočichové nemají stálý přístup k pitné vodě a možnost ochlazení. Jednoduchou úpravou dna zarostlé prohlubně a břehů lesních cest lze snadno zadržet vodu v lese a vybudovat retenční tůň, která se stane přírodním biotopem a oživí prostor oblíbené výletní lokality.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Navrhujeme zadržení vody v lesní krajině ve vhodném terénním profilu pod vyvěrajícím pramínkem Popovické studánky. Vykácením náletových stromů, odstraněním kořenů, zaslepením propustku pod lesní neevidovanou cestou, úpravou dna a návodních břehů přimklých cest jílovým vymazáním, lze snadno docílit napuštění prostoru jinak protékající vodou. Obnovením zpevněné cesty v místě navrhované tůně, kterou lze výborně využít pro turistiku a cyklotrasu dle našeho dalšího návrhu, bude umožněno přirozené přelití v případě větších průtoků. Návrh lze citlivě zasadit do lesního prostoru bez větších terénních úprav a změn odtokových poměrů, nevyžaduje stavební povolení, může být doplněno litorálním pásmem lesních vodních rostlin a zpevněným přístupovým břehem. Takováto tůň se jistě rychle zapojí do okolí, stane se samo údržbovým biotopem, napajedlem mnohých živočichů včetně psích mazlíčků kolemjdoucích a jistě i fotogenickým objektem pěších či cyklo výletníků.

Odhadované náklady

350000 Kč

Umístění

310/1 v k.ú. Krásný Studenec

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Vodní hospodářství (Bc. DiS. Zuzana Mošnová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dospěl k závěru, že předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících možný a to se souhlasem správce podzemních a povrchových vod (Povodí Ohře, státní podnik Chomutov), CHKO, vlastníků pozemků a dalších dotčených orgánů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Kam ptáci, laně chodí pít…“ souhlasí za podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že k případnému umístění stavby nebo povolení stavby je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
K žádosti o závazné stanovisko doloží žadatel dokumentaci s informacemi o nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Popovická studánka“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Kam ptáci, laně chodí pít….“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.

Lesní úřad Děčín
Tuto akci podporujeme

Životního prostředí

Pozemek p.č. 310/1 k.ú. Krásný Studenec je v majetku města, v případě splnění všech zákonných požadavků, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území v zóně chráněných území (ozn. CHÚ), kde jsou turistické trasy výjimečně přípustné. Celý záměr je nutno nejprve projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Celý záměr je nutno nejprve projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.

Odbor stavební úřad

K podanému návrhu nemáme připomínky a doporučujeme záměr zařadit mezi realizovatelné projekty.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vítá záměry na zadržení vody v krajině. V případě realizace budou připraveni ke konzultaci záměru.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jeden komentář

  • Hezký den, super nápad. Jen doporučuji ještě zvážit, zda do návrhu nezapojit i vnější zdroje, např. získat dotaci i z MŽP či AOPK. Mohl by se tak nyní snížit požadavek na participativní rozpočet a zvýšila by se tak pravděpodobnost, že projekt uspěje.
    Přitom takovýchto dotačních titulů je vypisováno nyní hodně a město má profi tým na získávání dotací z vnějších zdrojů. Tento postup je již vyzkoušený u participace. Držím palce a zdravím. Jan Štefan

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy