Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails

Vybudování stoupacího trailu (stezky pro cyklisty) k vrcholu kopce Klobouk, odkud startují různé druhy trialových tratí (od lehkých až po tratě pro zkušené jezdce), po kterých se cyklista dostane zábavným sjezdem zpět pod kopec.
Realizované
2020
Sdílet:

Aktualizace ke dni 28.06.2023: Projekt je dokončen. Na tomto odkazu naleznete více informací.

 

Účelem projektu je vybudování stoupacího trailu (jednosměrné stezky pro cyklisty na horských či trekových kolech) po které se cyklista dostane příjemným a zábavným způsobem k vrcholu kopce Kloubou.

Momentálně se zde buduje několik trailů určených primárně pro jednosměrný pohyb cyklistů na horských kolech, budovaných dobrovolníky z řad cyklistů podobně jako například Trutnov trails či Rychlebské stezky.

Projekt primárně řeší úpravu povrchu stoupacího trailu ze směsi písku a jílu, která zaručuje udržitelnost povrchu stoupací stezky a dále by projekt zahrnoval zapůjčení stavební techniky pro realizaci úpravy povrchu a případné úpravy terénu.

Účelem projektu je propagace horské cyklistiky MTB mezi mládeží a dospělými osobami a zlepšení podmínek pro provozování MTB v regionu Děčínsko. K tomuto účelu vznikl také spolek „Klobouk trails, z.s.)

Odhadované náklady

325000 Kč
Pozn.: Náklady na materiál: cca 5 200 m délky stezky s přihlédnutím k využití stávajících cest cca 3 000 m * 75Kč/1m (0,25 tuny štěrkopísku na 1m stezky) = 225 000 Kč Zapůjčení stavební techniky a doprava materiálu 100 000 Kč

Umístění

kopec Klobouk – Děčín

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Jedná se o pozemky ve vlastnictví města, vedené v katastru nemovitostí jako lesní pozemky, obhospodařované Lesním úřadem Děčín, realizovatelnost - ANO.

Vodní hospodářství (Lenka Taušnerová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dospěl k závěru, že předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících možný a to se souhlasem správce podzemních a povrchových vod (Povodí Ohře, státní podnik Chomutov), CHKO, vlastníků pozemků a dalších dotčených orgánů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails“ souhlasí za podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že k případnému umístění stavby nebo povolení stavby je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
K žádosti o závazné stanovisko doloží žadatel dokumentaci s informacemi o nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Klobouk trails“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk Trails“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

K návrhu “Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Kloubouk trails” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný.
Záměr musí respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích, nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části. V případě kácení dřevin, budou tyto káceny pouze v nezbytně nutném případě a rozsahu.

Upozorňujeme, že kácení dřevin podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody (MM Děčín, OŽP).
Povolení ke kácení dřevin se vydává s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (01.11. - 31.03.). Žádost je možné vyřídit i mimo toto období.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že nejsou tyto součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se nevyžaduje u dřevin se stanovenou velikostí (u stromů - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80 cm a u zapojených porostů = keře a drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm – o rozloze do celkové plochy 40 m2, pozn. upozorňujeme, že jednotlivé kácené plochy se sčítají).
Dále pak nepodléhají povolení veškeré ovocné dřeviny, bez ohledu na stanovenou velikost, pokud rostou na pozemku v zastavěném území, evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Případné stavební práce musí být prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a musí být dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.

Záměr doporučujeme k realizaci.

Lesní úřad Děčín

Budování trailu na Klobouku probíhá ve spolupráci s Lesním úřadem Děčín a je v souladu s koncepcí rekreačního a sportovního využívání lesů města Děčína a proto tuto akci podporujeme.

Realizovatelnost - ANO

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, převážně v zóně CHÚ - zóna chráněných území, zbývající část trasy v zóně LPF - zóna pozemků určených k plnění funkcí lesa, kde jsou cyklotrasy výjimečně přípustné. Celý záměr je nejprve nutno projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh nepodléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Oblast Klobouku je dlouhodobě označena a plánována pro singletraily. Takže stoupající trail pro návazné tratě je z pohledu singletrailistů žádoucí.
Realizovatelnost - ANO

Klobouk trails je záměr, který se netýká odboru komunikací a dopravy.

K podanému návrhu nemáme připomínky. Doporučujeme záměr zařadit mezi realizovatelné projekty.

Realizovatelnost - ANO

Bude posuzován dopad na lesní ekosystém, způsob provedení, v případě realizace průběžný monitoring během provozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *