Cesta k lesu

Odstranění náletu z cesty. Doplnění štěrku.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jedná se o cestu – resp. o úsek, který začíná na konci asfaltové vozovky za vstupním objektem na hřbitov a jde nahoru (na sever, severovýchod). Tedy o cestu na p.p.č. 795/1. Tato polní cesta bohužel zarostla náletem – stromy a keři. Předmětem návrhu je proto primárně právě odstranění tohoto náletu. Pokud se to udělá, tak věřím, že bude opět využívána.

Za zbývající finanční prostředky do daného limitu pak navrhuji pouze lokální „vylepšení“ cesty – tedy odstranění travního drnu a rozprostření drobného štěrku v těch nejpotřebnějších místech.

Odhadované náklady

420000 Kč

Umístění

cesta za hřbitovem na p.p.č. 795/1 , k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Město v nejbližší době zajistí odstranění náletů a úpravy cesty z vlastních zdrojů. Návrh nepostupuje do hlasování.

Pozemek p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína je ve vlastnictví města, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Vodní hospodářství (Ing. Nikola Chaloupková)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dospěl k závěru, že předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících možný a to se souhlasem správce podzemních a povrchových vod (Povodí Ohře, s.p., Chomutov), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (RP SCHKO České středohoří), vlastníků pozemků a dalších dotčených orgánů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Tvoříme Děčín –Cesta k lesu“ souhlasí za podmínek:
1. Odstraněné odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

K návrhu “Cesta k lesu” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný.
Záměr musí respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích, nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části. V případě kácení dřevin, budou tyto káceny pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Případné stavební práce musí být prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a musí být dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.

Dále sdělujeme, že v současné době je vedeno správní řízení o povolení kácení předmětných dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Probíhá dokazování a shromažďování podkladů, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Realizovatelnost - ANO

Odbor životního prostředí

Realizace návrhu je v kompetenci města, návrh je přínosem pro město a jeho občany.

Odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, zóna zemědělských kultur (ozn. ZPF). Záměr je ve střetu s veřejně prospěšnou stavbou - Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Realizovatelnost - NE

Odbor stavební úřad

Doporučujeme návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. K podanému návrhu již tento rok nemáme připomínky. Oproti návrhu z roku 2019 se jedná pouze o odstranění náletů, stromů a keřů.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Jeden komentář

  • Navrhované pouhé odstranění náletových dřevin v minimálně nutném rozsahu (cesta v majetku města) nemá žádný přínos a je proto nesmyslným vyhozením peněz. Původní úzká cesta (úvoz) je převážně pod úrovní okolního terénu a mohla by tak být využita pouze pro pěší a „horská“ kola. Nikdo ji ale nepoužije, protože po pár měsících bude znovu zarostlá a bude se pohodlněji chodit/jezdit jako dosud vedle po louce, kde je vždy vyjetá rovná a pevná kolej od zemědělské techniky. Frekvence pěších a cyklistů je minimální, asi nejvíce se v okolí pohybují jezdci na koních, kteří ale tyto cesty v podstatě devastují. Plánovat a realizovat takovéto projekty bez jasného zajištění budoucí údržby nemá význam. Příp. řešení má smysl jen ve spolupráci s majitelem/uživatelem okolních pozemků, který by ji rovněž využíval.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *