Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině

Jsme svědky vysychání české krajiny, jehož důsledky letos pociťujeme snad již úplně všichni. Navrhuji vybudování několika malých nádrží v děčínských lesích, které pomohou vodu v krajině zadržet.
Realizované
2020
Sdílet:

Aktualizace ke dni 23.05.2022: Návrh je realizován. Celkem bylo obnoveno či nově vybudováno 11 tůní v lokalitách Klobouk, Chmelník, Křešice, Pastýřská stěna, Kvádrberk, Lesní mlýn a Chlum. 

Celkové náklady jsou ve výši 158.000,- Kč.

Práce provedly firmy: Pavel Hrdinka, Karel Schod a Pavel Pospíchal.

 

Na tyto nádrže není zapotřebí stavební povolení a jsou relativně levným prostředkem k tomu, jak vodu v krajině zadržet. Z daného rozpočtu by mělo být možno vybudovat alespoň 4 nádrže. Jako potenciálně vhodnou lokalitu navrhuji lokalitu kopce Klobouk.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Jako potenciálně vhodnou lokalitu navrhuji lokalitu kopce Klobouk.

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Vodní hospodářství (Lenka Taušnerová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dospěl k závěru, že předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících možný a to se souhlasem správce podzemních a povrchových vod (Povodí Ohře, státní podnik Chomutov), CHKO, vlastníků pozemků a dalších dotčených orgánů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině v lese“ souhlasí za podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že k případnému umístění stavby nebo povolení stavby je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
K žádosti o závazné stanovisko doloží žadatel dokumentaci s informacemi o nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „4 nádrže v lokalitě kopec Klobouk“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.

Lesní úřad Děčín

Tuto akci podporujeme a máme vytipováno několik možných lokalit pro realizaci.

Za splnění všech nutných podmínek a umístění na pozemcích v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, částečně v zóně pozemků určených k plnění funkcí lesa (ozn. LPF) a částečně v zóně chráněných území (ozn. CHÚ). Celý záměr je nutno nejprve projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Tato problematika se netýká odboru komunikací a dopravy.

Doporučujeme návrh zařadit mezi realizovatelné projekty za podmínek, že budou lesní nádrže na pozemcích statutárního města Děčína a budou dodrženy všechny nutné podmínky pro vybudování lesních nádrží.

Realizovatelnost - ANO

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vítá záměry na zadržení vody v krajině. V případě realizace budou připraveni ke konzultaci záměru.

Jeden komentář

  • Hezký den, super nápad. Jen doporučuji ještě zvážit, zda do návrhu nezapojit i vnější zdroje, např. získat dotaci i z MŽP či AOPK. Mohl by se tak nyní snížit požadavek na participativní rozpočet a zvýšila by se tak pravděpodobnost, že projekt uspěje.
    Přitom takovýchto dotačních titulů je vypisováno nyní hodně a město má profi tým na získávání dotací z vnějších zdrojů. Tento postup je již vyzkoušený u participace. Držím palce a zdravím. Jan Štefan

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *