Zprovoznění a rozšíření minirampy pod Novým mostem vedle Kempu Děčín

Renovace a zvětšení existující v tuto chvíli nefunkční minirampy. Rozšířily by se tak možnosti pro aktivní využití volného času mládeže i za mokra, kdy nelze využít sk8park.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2024
Sdílet:

Legendární ústeckou rampu z 90tých let se našemu spolku Skateboard DC podařilo zachránit před sešrotováním, bohužel při přepravě došlo k poškozením, které budou vyžadovat zásah profesionální zámečnické firmy. Oproti původnímu plánu rampu obrousit a natřít svépomocí, bude třeba vyměnit a dovařit poškozené části konstrukce i povrchu. Dále bychom rampu rádi rozšířili o jedno pole, tak aby získala lepší parametry a větší využitelnost např. i pro bmx kola. Celý záměr zprovoznění rampy na tomto místě má již zelenou jak od města Děčín, tak provozovatele Kempu Děčín. Výhodou je umístění pod mostem, které umožňuje využití i za mokra. Zázemí kempu s toaletou a občerstvením je dalším příjemným bonusem. Jedno z nejošklivějších míst v srdci města by tak mohlo získat smysluplné využití a stát se „odrazovým můstkem“ pro případné další rozšíření např. v podobě pumptracku, který by si město velikosti Děčína také zasloužilo.

Odhadované náklady

350000 Kč

Umístění

Polabí, 405 02 Děčín 2 pod Novým mostem vedle Kempu Děčín

Tato akce se nedotýká zájmů chráněných zvláštním předpisem – zákon o státní památkové péči.
Záměr podléhá povolení stavebního úřadu.

Záměr se nachází v zastavěném území v návrhové ploše zóny Z - zóna rekreačně klidová, krátkodobá rekreace a volnočasové aktivity jsou přípustné.

Se záměrem realizovat na pozemku p.č. 2408/6 k.ú. Děčín minirampy pro skateboard souhlasíme za podmínky, že bude zpracována PD na umístění prvků, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní normy. Po rekonstrukci prvků budou prvky certifikovány odbornou firmou, aby odpovídaly současným normám. K umístění prvků je třeba získat vyjádření všech dotčených orgánů.

Realizovatelnost: ANO

Vodní hospodářství
K výše uvedenému záměru sdělujeme, že dle podkladů bude stavba - zprovoznění a rozšíření minirampy zasahovat do stanovené aktivní zóny vodního toku Ploučnice, do stanovené záplavové zóny vodního toku Ploučnice a stanovené záplavové zóny vodního toku Labe.

Dle § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů nesmí být stavba zprovoznění a rozšíření minirampy umístěna ve stanovené aktivní zóně vodního toku Ploučnice.

V případě, že stavba bude umístěna v záplavovém území (mimo aktivní zónu) vodního toku Ploučnice a Labe, je nutné tento záměr projednat se správcem vodního toku Ploučnice, tj. Povodí Ohře, s.p., Chomutov a se správcem vodního toku Labe, tj. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové a vodoprávním úřadem před zahájením správních řízení.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) nemá připomínek ke stavebnímu záměru “ Zprovoznění a rozšíření minirampy pod Novým mostem vedle Kempu Děčín ”.
Upozorňujeme, bude-li s touto stavbou dotčen ZPF, je nutné, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona, požádat odbor životního prostředí, jako orgán státní správy o vydání závazného stanoviska - souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Ochrana přírody
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.
Realizovatelnost: Ano

Pozemek p.č. 2408/1 k.ú. Děčín je ve vlastnictví města, na části pozemku je nájemní smlouva do roku 2028,
Rada města dne 9. 1. 2023 vydala podmínky pro umístění U rampy na pozemku p.č. 2408/1 k.ú. Děčín
realizovatelnost ANO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *