Přístřešek s posezením, Březiny.

Jedná se o stůl a lavice pro 4 osoby, zastřešený otevřeným přístřeškem. Bude umístěn v blízkosti stávajícího chodníku v centru Březin. Vznikne místo pro setkávání lidí, pro odpočinek procházejících chodců.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2024
Sdílet:

Plocha pro stavbu bude vytvořena pomocí vkusné, rostlinami osázené, nízké opěrné zídky do 1,0 m (bez povolení). Stůl, lavice, přístřešek bude ze dřeva. Půdorys stavby obdélníkový, střecha sedlová, sklon 38°. Půdorys přístřešku bude navazovat na „podestu“ stávajícího veřejného schodiště. Přístřešek bude umístěn pod sloupem veřejného osvětlení. Plocha zpevněná, bet. dlažba.

Odhadované náklady

750000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

S umístěním přístřešku v blízkosti schodiště na p.p.č. 333 k.ú. Březiny u Děčína souhlasíme. Je třeba připravit PD+vyjádření. Realizaci v tomto místě je třeba projednat s architektem, zda je toto umístění v rámci lokality vhodné. Upozorňujeme, že bude muset dojít k úpravě zábradlí a plochy schodiště.

Realizovatelnost: ANO

Vodní hospodářství
Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) nemá připomínek ke stavebnímu záměru “ Přístřešek s posezením - Březiny”.
Upozorňujeme, bude-li s touto stavbou dotčen ZPF, je nutné, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona, požádat odbor životního prostředí, jako orgán státní správy o vydání závazného stanoviska - souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Ochrana přírody
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.

Realizovatelnost: Ano

Pozemek p.č. 333 k.ú. Březiny u Děčína je ve vlastnictví města
Realizovatelnost: ANO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *