Propojení komunikací stezkou, Březiny.

Realizací návrhu propojovací stezky dojde k propojení stávajících komunikací města pro pěší a cyklisty.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2024
Sdílet:

Stezka v šířce 1,7 m bude realizována jako štěrková. A to z jednotlivých vrstev kameniva vhodných frakcí (+ geotextilie), které budou řádně zhutněny. Celková tl. cca 600 mm. Přesná skladba bude podle návrhu projektanta. Stávající náletová zeleň bude odstraněna v pruhu šířky 4,0 m. Situována bude při jižní hranici p.p.č. 787. Případně variantně při severní hranici p.p.č. 787. Délka propojovací stezky bude cca 50 m.
Propojením stezkou dojde k funkčnímu propojení stávajících komunikací ve vlastnictví města Děčín. A tudíž k tomu, že tyto komunikace budou moci být řádně chodci a cyklisty užívány. Toto doposud nebylo možné.

Odhadované náklady

380000 Kč

Umístění

Březiny, na komunikaci města, severně od silnice a Domu dětí, p.p.č. 787, 786/3.

Posouzení realizovatelnosti

Souhlasíme s propojením stezky v šířce 1,7 m ze štěrku. A to z jednotlivých vrstev kameniva vhodných frakcí (+ geotextilie), které budou řádně zhutněny. Přesná skladba bude podle návrhu projektanta - je třeba zpracovat PD. Stezka bude na p.p.č. 787.

Realizovatelnost: ANO

Vodní hospodářství
Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) nemá připomínek ke stavebnímu záměru “ Propojení komunikace stezkou - Březiny ”.
Upozorňujeme, bude-li s touto stavbou dotčen ZPF, je nutné, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona, požádat odbor životního prostředí, jako orgán státní správy o vydání závazného stanoviska - souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Ochrana přírody
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona souhlasí se záměrem “Propojení komunikace stezkou - Březiny ” za předpokladu, že záměrem bude co nejméně dotčena stávající vzrostlá zeleň a v kořenové zóně stromů nebudou zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, musí být kořenový systém co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů např. pro vodu a vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu. Propustná konstrukce nesmí pokrývat více jak 50 % kořenové zóny, nepropustná max. 30%.
Upozorňujeme, že navržená stezka je v kolizi se záměrem Folknářské spojky.

Realizovatelnost: Ano

Pozemek p.č. 787, 786/3 k.ú. Březiny u Děčína je ve vlastnictví města, nájemní smlouva na tomto pozemku není, realizovatelnost: ANO
Upozornění: v lokalitě řešena stavba ŘSD – nutno prověřit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy