Pohádkový les Děčín

Děčín je známý svojí bohatou příměstskou rekreací. Ale kam se vydat s malými dětmi, které moc neujdou, ale rády objevují? Určitě na Pohádkový les Děčín. O to víc, pokud bude umožňovat zapojení se do děje pohádek.
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Děčín je známý svojí bohatou příměstskou rekreací. Ale kam se vydat s malými dětmi, které moc neujdou, ale rády objevují? Určitě na Pohádkový les Děčín. O to víc, pokud bude umožňovat zapojení se do děje pohádek.
Jako příklad realizace může být pohádka O velké řepě. V zástupu postav tahajících řepu by mohla chybět postava babky a dítěte. Návštěvníci by pak sami mohli doplnit řadu a vytvořit celek.; nebo jedna z pohádkových postav může představovat Maxipsa Fíka a aspoň na chvíli se tak stát malou Ájou; můžeme vtrhnout do děje, kde Krakonoš zrovna poslouchá, co mu špitá sojka bonzačka; drak otevírající hubu, aby ochutnal malou princeznu, co zrovna jde kolem… Nápadům se meze nekladou a v případě realizace, by byla oslovena veřejnost k podání návrhů. Již tradiční děčínské dřevosochání by mohlo každoročně přispět doplněním či obměnou figur.
Samotná realizace by měla být v místě, které je dostupné z centra města pěšky nejlépe po turistické značce, zároveň komfortně pomocí MHD. Nesmí se zapomínat i na motorizované návštěvníky – měli by mít možnost kde zaparkovat. Je třeba, aby takto vytipovaná lokalita kapacitně unesla další turistickou zátěž. Jako ideální se nám zdají pozemky na Popovickém vrchu 1344/2 k.ú. Horní Oldřichov a sousední (nutný souhlas AOPK) popř. nedaleké 308/6 k.ú. Krásný Studenec a sousední.
Z rozpočtu bude provedena příprava pozemku, vyřezání křovin, výroba pohádkových figur včetně nátěru, dovoz, ukotvení. Počítáme se zřízením odstavné plochy pro auta.

– Foto Pohádkový les Bílina z.s. – užití se souhlasem

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Popovický vrch

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemek p.č. 1344/2 k.ú. Horní Oldřichov - je v majetku města - lesní pozemek, pokud bude využit, je nutné vyjmutí z LHÚ Lesní úřad Děčín - realizovatelnost ano. Pozemek p.č. 308/6 k.ú. Krásný Studenec - je v majetku města - lesní pozemek, pokud bude využit, je nutné vyjmutí z LHÚ Lesní úřad Děčín - realizovatelnost ano.
Za oddělení přípravy a realizace staveb - není v kolizi s žádnou investiční akcí - realizovatelnost ano.

Odbor místního hospodářství

Návrh je mimo zájem památkové péče.
- Záměr podléhá povolení dle stavebního zákona.

odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování, památkové péče

Záměr se nachází mimo zastavěné území, v zóně LPF, kde je rekreační funkce přípustná, není v rozporu s územním plánem.

odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování

Se záměrem souhlasíme - na základě jednání bude pro parkování upravena plocha pozemku p.č. 1342/2 k.ú. Horní Oldřichov, pohádkové postavy budou umístěny na pozemku p.č. 1344/2 k.ú. Horní Oldřichov podél pěšiny na pozemku p.č. 1579/1 k.ú. Krásný Studenec.

odbor komunikací a dopravy

Vodní hospodářství

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Pohádkový les Děčín“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Pohádkový les Děčín“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody
K návrhu– “Pohádkový les” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin rostoucích mimo les.

Odbor životního prostředí

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *