Zkvalitnění vzdělávání našich dětí na ZŠ Vladislava Vančury

Vytvoření kvalitnějšího prostředí a vylepšení interiéru nové třídy 6.B v ZŠ Vladislava Vančury v Hauptově ulici. Třída bude vybavena interaktivní tabulí. V zadní části třídy vznikne čtenářský koutek s kobercem jako odpočinková zóna pro přestávky i pro sezení mimo lavice při výuce. Koberec a jednoduché závěsy zlepší akustiku třídy. Nástěnnou malbu na zadní zdi si děti samy pod vedením vymalují v rámci projektu výtvarné výchovy.
Realizované
2019
Sdílet:

Učebna žáků 7.B v ZŠ Vladislava Vančury je již připravena na začátek nového školního roku. Návrh na vylepšení jejího interiéru podala do participativního rozpočtu maminka žáka, který sem na druhý stupeň vloni nastoupil. A projekt nakonec bez problémů zvítězil ve veřejném hlasování. Více zde.

Jako rodiče bychom chtěli s neutěšeným stavem třídy něco dělat, neboť jej vnímáme jako výrazné znevýhodňující. Třída má pouze základní vybavení – stoly a židle, tabuli na křídy, osvětlení, žaluzie, je vymalovaná. Potřebuje ale zabydlet a dovybavit, aby splňovala standard dnešního moderního pojetí výuky. Z našeho pohledu absence technického vybavení, v tomto případě konkrétně interaktivní tabule, a nevyhovující prostředí třídy bude mít přímý vliv na to, jak bude probíhat vzdělávání našich dětí, potažmo příprava na střední školy a budoucí povolání.
Pracovat s interaktivní tabulí byly děti zvyklé z prvního stupně, takže její současná absence pro ně znamená výrazný posun dolů v kvalitě výuky. Kombinace velikosti třídy, výšky stropů a absence dalšího zařízení vytváří nezvyklou akustiku a ztěžuje vnímání výkladu učitele v zadní části třídy. Dále tu chybí koberec, který by jako nejnižší dostupný standard zajistil dětem příležitost zaujmout i jinou polohu, než sedět na židli v lavici. Na škodlivosti dlouhého sezení v lavicích se dnes shodují lékaři i vědci. Koberec by byl položen na ploše cca 1/3 třídy, aby se na něj vešli všichni žáci. Alternativní sezení na zemi se může využívat např. při hodinách literatury. Lze předpokládat, že koberec jako zvuko pohltivý materiál by jednoznačně přispěl i ke zlepšení akustiky.  Na radu interiérové architektky bychom ještě chtěli dát na okna právě kvůli akustice jednoduché závěsy.

Chtěli bychom po domluvě s paní třídní učitelkou Veronikou Jeníkovou pro děti v zadní části třídy vytvořit rovněž čtenářský koutek a zároveň odpočinkovou zónu pro přestávky. Zadní zeď třídy, která bude tvořit čtenářský koutek, by si děti samy vymalovaly nástěnnou malbou (obrazem) pod mým vedením (jsem výtvarnice a ilustrátorka- www.jitkapetrova.com) a vedením paní učitelky výtvarné výchovy Jany Fuksové. Byl by to kreativní projekt na několik hodin výtvarné výchovy a děti by se tak aktivně zapojily do renovace třídy a kus práce si i samy odpracovaly. Do rozpočtu zahrnujeme pouze materiál (barvy, štětce, spreje) na realizaci výmalby zdi.
Součástí vybavení třídy by byl i závěsný systém a několik jednoduchých rámů na vystavování obrázků dětí a nástěnky na myšlenkové mapy (či jiné učební pomůcky vystavené na zdech).

Zakoupením interaktivní tabule se dorovnají podmínky vzdělávání našich dětí k současnému standardu ZŠ Vladislava Vančury. Vytvoření kvalitnějšího prostředí a vylepšení interiéru třídy pro žáky 6.B přinese i zkvalitnění vzdělávacího procesu v intencích trendů současného moderního školství.

Předpokládané náklady: 250.000,- Kč vč. DPH

Autorka návrhu: MgA. Jitka Petrová

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

ZŠ Vladislava Vančury

Ostatní návrhy