Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší - Tvoříme Děčín

Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší

Obnovení historických cest vedoucích kolem Popovické, Schiechovy, Pod Kloboukem a Thielovy studánky, které by celoročně zprůchodnily krajinu pro pěší, kočárky i horská kola a umožnily tak toulky lesy a luky nad Děčínem pro rodiny s dětmi, aktivní seniory a turisty příjemným výletním okruhem, na který se dá nastoupit z několika městských částí – Horní Oldřichov, Letná, Václavov, Krásný Studenec i Martiněves a Bynov.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na starých historických mapách je zřetelně vidět, jak předkové užívali krajinu a jejich historické cesty jsou dodnes propsané v evidenci Katastru nemovitostí. V terénu však bohužel zůstala jen torza cest, krajina je pro výletníka neprostupná, jen místní znalci vědí kudy projít, dříve hojně užívané cesty dnes nelze doporučit k výletu. Navrhujeme obnovení původního propojení z Letné kolem dvou vrchů se spojnicí do Martiněvsi a horním koncem Krásného Studence v trase původních městských pozemků s druhem využití ostatní plocha – komunikace, případně les či ttp k získání propojení přerušených míst. Trasa vede malebnou krajinou s krásnými výhledy a umožní propojení několika katastrů a návazně i obcí. Může se tak dobře stát hlavní turistickou cestou a cyklostezkou pro občany Děčína i návštěvníky našeho města. Vybudování cyklotrasy by si vyžádalo mnohem vyšší rozpočet, ale propojení v neprostupných místech vykácením potřebné šíře, srovnání terénu a lokální zpevnění kamenem na nejkomplikovanějších místech, zřízení turistického značení a obnova Schiechovy studánky je finančně reálným a dobrým začátkem obnovy.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

310/1,1577/6,1576/2,1573/2,1594,1573/1,666,284/2,568/1,1532/1,1572/1, 2226/1, 1735,1733/2, 1576/10, případně jiných vhodných

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

V případě, že bude využíván jen majetkem města – pozemky, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Vodní hospodářství (Lenka Taušnerová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), dospěl k závěru, že předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících možný a to se souhlasem správce podzemních a povrchových vod (Povodí Ohře, státní podnik Chomutov), CHKO, vlastníků pozemků a dalších dotčených orgánů.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší“ souhlasí za podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že k případnému umístění stavby nebo povolení stavby je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
K žádosti o závazné stanovisko doloží žadatel dokumentaci s informacemi o nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

K návrhu “Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný. Záměr musí respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích, nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části. V případě kácení dřevin, budou tyto káceny pouze v nezbytně nutném případě a rozsahu.

Případné stavební práce musí být prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a musí být dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.

Lesní úřad Děčín
Tuto akci podporujeme, po upřesnění trasy a rozsahu úprav na lesních pozemcích města.

Realizovatelnost - ANO

Životního prostředí

Realizace návrhu je v kompetenci města, návrh má přínos pro město, občany a návštěvníky. Podmínkou je, aby cesty byly na pozemcích města.
Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, v zónách pozemků určených k plnění funkcí lesa (ozn. LPF), zemědělských kultur (ozn. ZPF) a v zóně chráněných území (ozn. CHÚ), kde jsou turistické trasy přípustné nebo výjimečně přípustné. Celý záměr je nutno nejprve projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Doporučujeme návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. K podanému záměru máme pouze jednu připomínku, aby při případné realizaci byly využívány pouze pozemky ve vlastnictví statutárního města Děčín.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vítá záměry na zadržení vody v krajině. V případě realizace budou připraveni ke konzultaci záměru.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

5 komentářů

 • Hezký den, moc hezký projekt. Je tam krásně a prořezání cest pomůže rekreační funkci místa. Dovolím si nabídnout konzultaci, kudy je připravováno vedení turistické značky modré barvy a v čem je mj. problém s pramenem v ul. Popovické. Jan Štefan

  Reagovat
 • Jako dítě jsem tam velmi často chodila s rodiči na nedělní procházky, a taky byly doby, kdy byl sníh a kdy jsem tam chodila i na běžkách. I dnes tam často chodím v létě i v zimě s vnoučaty, vždy je tam moc krásně. Doporučuji realizovat.

  Reagovat
  • Kdo ho bude schvalovat můj komentář?

   Reagovat
 • Bylo by to bezvadné, tato oblast je opomíjené a jsou tu krásné procházky.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy