Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře

Navrhuji dvě varianty: 1. zřízení pítka na konci serpentin v blízkosti vodojemu 2. obnovení původního litinového pítka poblíž vyhlídky na Stoličné hoře
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obě varianty by byly napájeny z vodojemu Koellborn. V případě, že z vodojemu neteče upravená pitná voda, může se jednat „jen“ o osvěžovník.

1. varianta má výhodu kratšího vedení potrubí. Mohla by být na hranici pozemku města a Vodojemu Koellborn. Tím pádem nižší náklady na výstavbu. Nevýhodou může být umístění mimo trasu (většina lidí míří na vyhlídku ke sloupu).

2. varianta má výhodu historické polohy a umístění na trase k vyhlídce.
Nevýhodou pak může být potřeba delšího vedení potrubí cca 150 m.

Litinová pítka nabízí různé firmy už hotová, jen připojit viz foto v příloze, cena 30.000Kč – 55.000Kč dle provedení. Položení vodovodního potrubí včetně výkopových prací odhaduji 50.000 Kč – 200.000 Kč dle zvolené varianty.
Velmi citlivé ale nejspíš i dražší by bylo nechat pítko vyrobit dle původního litinového torza.
Další možností pak je oslovit kamenictví a vystavět kamenné.
Z pískovce by ve variantě 1 ladilo s vodojemem Koellborn.
Stoličná hora ožívá aktivními lidmi. Ať už jsou to běžci, turisté, cyklisté, kondiční sportovci nordic walking nebo jen lidé na procházce, jistě by mnozí uvítali zřízení místa s vodou k osvěžení, případně k napití.

Odhadované náklady

460000 Kč

Umístění

Stoličná hora

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemek v majetku města - lesní pozemek, nutné vyjádření Lesního úřadu Děčín (OŽP) - realizovatelnost ano. Za oddělení přípravy a realizace staveb - není v kolizi s žádnou investiční akcí - realizovatelnost ano.

Odbor místního hospodářství

Vodní hospodářství

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje v případě, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,

b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,

k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody
K návrhu – “Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný. Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin rostoucích mimo les.

Odbor životního prostředí

Správa a údržba majetku města:

- projekt je realizovatelný
- nutné zajištění územního souhlasu a povolení SCVK o připojení pitné vody a napojení do splaškové kanalizace

Odbor komunikací a dopravy

Souhlasíme při dodržení všech zákonných povinností.

Lesní úřad Děčín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy