Obnovení komunikace

Realizací návrhu dojde k obnovení a zprovoznění historické místní komunikace, která v současnosti citelně chybí. Návrh je proveden v minimálně možném provedení – pouze za účelem obnovy komunikace.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:

Pro obnovení a zprovoznění místní komunikace je nutno vykácet křoví a stromy v celé šířce parcely, resp. v předmětné části parcely. Vhodné keře a stromy na okrajích parcely se ponechají. V šířce komunikace (cca 4,0 m) se odstraní samovolně vzniklá vrchní vrstva – travní drn a půda až na úroveň kameniva původní komunikace. V místech bez původního kamenného podloží (v horní části cesty) na tloušťku kameniva podle pokynu odborníka/projektanta (cca 40 cm). Poté se vytvoří finální štěrková pojízdná komunikace (z příslušných frakcí kameniva podle pokynů odborníka).

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

část p.p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Náklady na investici převyšují maximální možné náklady participativního rozpočtu na jeden projekt. Uvedený pozemek navíc není součástí místních komunikací, tzn. není nutný pro obslužnost města.

Ostatní návrhy