Nová alej podél rybníků Dolní Pelhřimov + stezka pro pěší Cheb – Dolní Pelhřimov

Vysazením nové řady stromů vznikne nová dubová alej podél rybníků v Dolním Pelhřimově. Alej by přirozeně vytvořila cestu, která by sloužila pro údržbu rybníků, ale zároveň by vytvořila okruh kolem rybníků pro pěší a cyklisty. Navazující vybudovaná stezka pro pěší z Chebu až do Dolního Pelhřimova by zajistila bezpečnost chodců a zároveň by oživila okrajovou část města.
Autor(ka): Jan Sládek
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Návrh je rozdělen do tří etap z důvodu financování. První etapa zahrnuje vytvoření aleje, výsadba 20 – 30 ks stromů by se do rozpočtu měla vejít. Je možno spojit s druhou etapou – pěší stezka cca 200 m. Návrh pro Meganápady 2 tedy je jen Etapa 1 a Etapa 2.

Třetí etapa – pěší stezka Cheb – Dolní Pelhřimov – se do rozpočtu nevejde, ale mohla by v budoucnu vše propojit.

Popis:

Etapa 1 – Vytvoření nové aleje a polní cesty podél rybníků

Pozemek v katastru 636568 Dolní Pelhřimov, pozemková parcela 128/8, způsob využití: ostatní komunikace /Vlastnické právo Město Cheb/

Vysázením druhé řady nových stromů (dubů), částečně doplnění první řady, tak aby vznikla alej. Alej by pak vytvořila přirozenou cestu. Šířka aleje 6-9 m (šíře cesty 5-7 m). Rozestup nová výsadba (dub) 15-20 m.

Stromy (duby) by se mohli použít ze stávající vysazené školky viz. etapa 2

Alej by přirozeně vytvořila cestu, která by sloužila pro údržbu rybníků, případně zemědělskou techniku a zároveň by vytvořila okruh kolem rybníků pro pěší a cyklisty. Ve stávajícím stavu dochází k průchodu dobytka ze sousední louky a poškozování hrází a cest. Nově by pak ohradník byl natažen bez přerušení (bez stávajících průchodů) až za druhou řadou stromů. Snížilo by se také zatížení (poškozování) obecní cesty větší technikou. Povrch cesty v aleji by byl stávající nezpevněný.

Etapa 2 – Vybudování stezky pro pěší

Pozemek v katastru 650919, pozemková parcela 1907/1, druh pozemku: lesní pozemek /Vlastnické právo město Cheb/

Obzvlášť nebezpečná a nepřehledná je zatáčka v Dolním Pelhřimově, kde se sotva vejdou dvě vozidla a pro chodce není místo. Nově by se vytvořila stezka (zkratka) pro chodce. Stezka by vedla tam, kde již původní cesta pro pěší vedla (původní zavezená rokle). V horní části již polní cesta je. Stezka by mohla vést po této polní cestě a pokračovat rovně dolů přes stávající lesní školku. Odstraněné stromy z lesní školky (duby), by se mohli vysadit v nové aleji viz. etapa 1. Cesta pro pěší by pak vyústila mezi zahrádkami v Dolním Pelhřimově viz mapka katastr. Šířka stezky do 1 m. Povrch šotolina.

Etapa 3 – Vybudování stezky pro pěší a postupné rozšíření aleje

Pozemek v katastru 650919, pozemková parcela 2415/2, druh pozemku: ostatní plocha – silnice /Vlastnické právo Karlovarský kraj – Správa a údržba silnic Karlovarského kraje/

Přilehlé pozemky jsou bohužel již soukromé (dříve obecní). Vytvořením stezky pro pěší by se eliminoval nebezpečný úsek silnice pro chodce do Dolního Pelhřimova. Silnice je čím dál častěji využívána pěšími výletníky, sportovci, turisty, ale i zahrádkáři, obyvateli z Dolního Pelhřimova. V pozdějších večerních hodinách je snadné přehlédnout neoznačeného chodce. Postupně dochází k odstranění nebezpečných stromů podél silnice. Stromy jsou blízko vozovky, automobily se pak těžko vyhýbají a vzrostlé stromy pak také poškozují vozovku. Dříve se p. Dytrych (Správa a údržba silnic Karlovarského kraje) snažil postupně vybudovat novou alej již dál od silnice tak, aby vznikl větší prostor podél silnice. Aktuálně znovu vysazené stromy od KSUS – bohužel některé opět blízko silnice. Na pravé straně podél silnice do Dolního Pelhřimova by mohla vzniknout stezka pro pěší. Již za stávajícího stavu by stezka částečně mohla vést za stromy. Jednalo by se o šotolinovou cestu – min. šířka norma jednosměrná pěší 0,75 m + min 0,5 m od silnice. Obdobná stezka pro pěší je z Františkových Lázní na Komorní Dvůr.

Odhadované náklady

1000000 Kč
Pozn.:

Etapa 1 – vysazení stromů dub cca 20 – 30 ks (možno využít stromy z lesní školky = bývalá zavezená rokle, kterou by vedla pěší stezka), etapa 2 – pěší stezka – vybudování šotolinové stezky šíře 1 m a délka 200 m na pozemku obce (bývalá zavezená rokle ) – náklady by neměly přesáhnout 1 mil. korun.
Etapa 3 – stezka pro pěší šíře 1 m podél cesty Cheb – Dolní Pelhřimov by byla nákladnější. Přilehlý pozemek již není ve vlastnictví města. Byl by bohužel nutný výkup části pozemku. Náklady by již tak přesáhly 1 mil. korun . Etapa 3 vše propojuje, ale pro pěší je stále možné využívat stávající silnici.

Umístění

Dolní Pelhřimov 636568 pozemek 128/8 Cheb 650919 pozemek 1907/1 2415/2

Nerealizovatelné

Návrh není realizovatelný ani v rozsahu 1. etapy - výsadby aleje. Stávající řada stromů (polovina aleje) je na pozemcích jiného vlastníka než město Cheb, jedná se o Státní pozemkový úřad a Český rybářský svaz. Z tohoto důvodu není možné zajistit úpravu stromů, které nejsou ve vlastnictví města. Šířka pozemku p.p.č. 128/8, k.ú. Dolní Pelhřimov, je mírně proměnlivá a to v rozsahu 7,30 – 8,50 m, přičemž koruna stávající části „aleje“ zasahuje přes většinu pozemku města. Druhá část aleje by musela být vysázena minimálně 1,00 m, lépe 2,00 m od hranice pozemku s přilehlou pastvinou. V tomto případě nelze zajistit prosperitu nově vysazených stromů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy