Projekty pro město

Projekty pro město je název pro chebský participativní rozpočet. Ten umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, odborná komise vybere projekty, které vznikly z podnětů občanů a  občané budou moci následně o těchto projektech hlasovat. Město na tyto projekty pro rok 2023/24 vyčlení 6 000 000 Kč.

 

Harmonogram příprav a Pravidla participace občanů na tvorbě rozpočtu města Chebu

PŘÍPRAVA PARTICIPACE PRO ROK 2024

Přípravu lze rozdělit do pěti základních kroků, resp. etap. Níže je uveden navržený časový harmonogram s hlavními body, které označují odpovídající postup přípravy a realizace participace občanů na rozpočtu města Chebu.

1. Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby Participace

 • Stanovení odborné komise.
 • Výběr připravených projektů prostřednictvím odborné komise.
  červenec – srpen 2023
 • Příprava participace a Pravidla participace na rozpočtu města Chebu – předložení do orgánů města ke schválení.
  srpen – září 2023
 • Příprava Informační kampaně – plánu a podkladů pro informování obyvatel.
  srpen – září 2023

2. Informování a motivace občanů

 • Informování občanů.
 • Prezentace podoby participace prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů (zpravodaj Chebské radniční listy, FB, web, apod.).
 • Zveřejnění krátké anotace projektů (web, Chebské radniční listy, FB, Instagram).
  říjen – listopad 2023

3. Předložení projektů občanům k hlasování

 • Informování občanů o blížícím se hlasování.
 • Zveřejnění detailních informací o způsobu hlasování.
  říjen – listopad 2023

4. Hlasování

 • listopad 2023

5. Vyhodnocení výsledků, začlenění do rozpočtu příslušných odborů MěÚ

 •  Vyhodnocení výsledků.
 •  Schválení výsledků radou, informace zastupitelstvu města.
 •  Informační kampaň o výsledcích hlasování (Chebské radniční listy, FB, web, Instagram).
 •  Zapojení projektů úspěšných v hlasování do rozpočtu odborů MěÚ na rok 2024.

 

PRAVIDLA PARTICIPACE 2024

Pravidla participace občanů na rozpočtu města Chebu vyhlašuje Zastupitelstvo města Chebu.

1. Obecná pravidla

 • Finance z rozpočtu města budou využity na realizaci projektů zaměřených na zkvalitnění života v Chebu ve shodě s následujícími pravidly.
 • Pro realizaci projektů v rámci participace občanů na rozpočtu města Chebu budou v rozpočtu města vyhrazeny finanční prostředky ve výši 6 000 000 Kč.
 • Způsob využití finančních prostředků: úprava veřejných prostor.
 • Projekt může řešit např. stavební úpravy, ale může mít rovněž zkrášlující charakter (např. rozšíření zeleně, může řešit doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše..), úpravu veřejných prostor, životní prostředí, sportovní zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity, bezbariérové trasy apod. Primárně a zjednodušeně řečeno se jedná o projekty, které přinesou užitek široké veřejnosti.
 • Projekty se týkají území města Chebu.

2. Pravidla pro výběr projektů

 • Realizace se týká projektů na pozemcích či v objektech města Chebu, výjimečně i státu či Karlovarského kraje.
 • Realizace projektů nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi a studiemi města.
 • Projekt musí mít přínos pro město a jeho občany.
 • Projekt musí být realizovatelný během 18 měsíců od schválení realizace projektů Radou města Chebu.

3. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti projektu

 • Pro výběr projektů určených k hlasování občanů je zřízena odborná komise ve složení: vedoucí odboru kanceláře starosty, vedoucí odboru investic, vedoucí odboru komunálního hospodářství, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí, místostarostové.
 • Pro potřeby participace je zřízen tzv. zásobník projektů = projekty, jejichž realizace se odkládala; projekty, které jsou již v určité fázi zpracování, např. ve formě studie proveditelnosti apod. Řada těchto projektů vychází z názorů či požadavků občanů, kteří svým hlasováním projeví zájem, kterému projektu dají přednost v realizaci.
 • Odborná komise ze zásobníku projektů vybere 10 projektů, se kterými budou občané seznámeni prostřednictvím komunikačních kanálů města a které budou následně předloženy k hlasování.
 • Na základě výsledků hlasování budou realizovány maximálně tři projekty umístěné na prvních třech místech dle počtu hlasů v celkové maximální hodnotě 6 mil. Kč.

4. Pravidla pro hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit občané starší 15 let.
 • Hlasování bude probíhat elektronickou formou. Hlasovat bude rovněž možné na MěÚ (místo bude určeno následně, např. na podatelně, CzechPointu, TIC) s asistencí zaměstnance úřadu. Hlasující k hlasování potřebuje mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však může udělit maximálně jeden hlas.

5. Pravidla pro zpracování výsledků

 • Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 • Na základě získaných bodů se sestaví výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci projektu, v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů.
 • Pokud získají dva či více projekty stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.

 

6. Informace o výsledcích hlasování a následné realizaci projektů v orgánech města

 • Orgány města Chebu (rada a zastupitelstvo města) berou na vědomí výsledky hlasování a rozdělení finančních prostředků do rozpočtu realizujících odborů.

 

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace.

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.