Jak podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

KDO MŮŽE NÁVRH PODAT

  • Navrhovatelem může být obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR.
  • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel Městské části Praha – Zbraslav starších 15 let. Podpisový arch ke stažení zde.
  • Jeden občan může v jednom ročníku navrhnout maximálně 3 návrhy.

Jaká je role občana navrhovatele?

Navrhovatelé návrhů jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání. V případě, že návrh uspěje v hlasování, Úřad MČ je realizátorem projektu

ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU

Lhůta pro podání návrhů bude stanovena.

  • PODÁNÍ ON-LINE – nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání je skrze online formulář
  • PODÁNÍ E-MAILEM – zaslání vyplněného formuláře elektronicky (ke stažení ZDE) na e-mailovou adresu projekt@mc-zbraslav.cz
  • PODÁNÍ OSOBNĚ – doručení vyplněného formuláře (vytištěné formuláře k vyzvednutí na podatelně ÚMČ a IC MČ) do podatelny Městského úřadu

ČEHO SE MŮŽE NÁVRH TÝKAT?

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.
Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; pro rok 2021 byly návrhy rozděleny do dvou kategorií – na investiční a neinvestiční.
Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Kompletní znění Zásad Participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav pro rok 2021 ke stažení zde..

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ

OBLAST

Povaha uplatnění alokovaných finančních prostředků nebyla nijak omezena.
Nejsou nijak omezeny oblasti, ve kterých může být návrh podán (sport, úprava veřejných prostor, dopravní infrastruktura, vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředíí, zeleň, odpady atd….). Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

CENA

Návrh nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Náklady na 1 projekt tak nesmí přesáhnout stanovenou částku a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat a pod.). Roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA

Návrh musí být realizován na území Městské části Prahy – Zbraslav.
Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď přímo na pozemcích Městské části Prahy – Zbraslav (zde majetkoprávní mapa území MČ Prahy – Zbraslav, na které jsou žlutě vyznačeny plochy v majetku města) nebo musí být předem zajištěn písemný souhlas majitele pozemku.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být realizovatelný do stanovené lhůty.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha – Zbraslav.

 

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh se musí vejít do limitu.

Návrh musí být možné zrealizovat do stanovené lhůty.

Lhůta pro podání návrhů bude stanovena.

Podat návrh

Aktuálně není možné podávat návrhy. Další ročník se připravuje.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu projekt@mc-zbraslav.cz

Podání na podatelně

podávejte na podatelně Úřadu Městské části