Revitalizace Hartovy stezky u Starého Hrozňatova

Podstatou návrhu je revitalizace cca 2km úseku Hartovy stezky směrem od Starého Hrozňatova až k hraničnímu přechodu s Německem. Projekt by navazoval na prvotní úpravu stezky, která započne výsadbou aleje na jejím počátku během letošního podzimu místním spolkem. Cílem je zlepšení stavu intenzivně využívané zemědělské krajiny a zatraktivnění celého úseku stezky pro její návštěvníky. Toho bude dosaženo výsadbou vhodných druhů stromů kolem stezky a vytvořením naučné stezky s herními prvky.
Autor(ka): Zdeňka Brožová
Realizované, Vybrané v hlasování
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Návrh řeší špatný stav stávajících stromů – jeřábů, z nichž velká část je již zničena a zbylou část tento osud čeká během pár let. Stezka se nachází mezi intenzivně obdělávanými poli a kvalitní zeleň kolem stezky zde plní hned několik ekologických funkcí. Navíc je stezka z roku 2005 symbolem spolupráce a sblížení obyvatel z obou stran hranic a zasloužila by si oživení i z turistického a symbolického hlediska.

Popis:

Současný stav stromů (jeřábů) vysázených pravděpodobně v době vzniku stezky není dobrý, část je uschlá, zlomená či vyvrácená a zbylá část stromů trpí projíždějící zemědělskou technikou, která ničí rozvětvené koruny stromů, či je poničena od křovinořezů tak, že za pár let půjdou k zemi.

Spolek Chebsko za klima získal nadační grant na výsadbu stromů na cca 200m počátečním úseku stezky směrem od Starého Hrozňatova. Výsadba je plánovavá na podzim 2021 a počítá se zapojení veřejnosti. Spolek je v následujících letech ochoten pomoci s dozorem nad stavem stezky, vitalitou stromů apod.

Návrh se věnuje zbývajícímu úseku stezky (cca 2km), na kterém se navrhuje:

– Prioritně vysázet chybějící stromy či nahradit ty poničené, tak aby stromy tvořily, pokud možno souvislou alej. Tzn. vysadit až 100ks stromů (při 10m mezerách mezi stromy). Dendrologem byly navrženy tyto vhodné 3 druhy: javor babyka, bříza bělokorá a třešeň ptačí. Výsadba by mohla probíhat za pomoci spolku, opět se zapojením veřejnosti.

– Doplnit místa pro odpočinek (nyní se na dvou místech stezky nachází dvě klasické lavičky), nejlépe ve formě turistických odpočívadel se stříškou a stolkem, a to ideálně ve středovém úseku a v úseku u hranic s Německem.

– Vybudovat naučnou stezku ve formě informačních tabulí či interaktivních prvků (na německé straně se hned za přechodem nachází malá naučná stezka informující o vysázených ovocných stromech směrem na Waldsassen). Tématem NS by mohla být na historie česko-německých vztahů této příhraniční oblasti bývalých Sudet a úloha zeleně v rámci ochrany životního prostředí a klimatu. Na stezce chybí ale i informace o Hartově stezce jako takové (na německé straně je stezce věnovaná velká informační cedule), kterou by bylo vhodné doplnit hned na začátek stezky.

– Vybudovat herní prvek pro děti, tak aby byla stezka zajímavá i pro malé návštěvníky. Tento bod je případně možné nahradit interaktivitou naučné stezky.

Odhadované náklady

914000 Kč
Pozn.:

Odhadované náklady:

– Výsadba stromů – 100 ks:
o výkopové práce vč. samotné výsadby, nákup sazenic, ukotvení, ochrana před okusem zvěře, obalení kmene jutou, ochrana kmene proti poškození sečnými stroji (1ks o velikosti kmene 10-12cm cca 4.300 bez DPH, v případě výsadby za účasti dobrovolníků se cena sníží na cca 3.000 Kč bez DPH, tj. max. 4.300 x 100 ks = 430.000 Kč)
o zálivka, případně vaky na vodu (á 500 Kč, tj 500 x 100 ks = 50.000 Kč)

– Naučná stezka – 6 ks zastávek
o textový obsah informačních tabulí, zhotovení/nákup, instalace, doprava (á 30.000, tj. max. 180.000 Kč)

– Turistická odpočívadla – 2 ks:
o Zhotovení – á 25.000 Kč, tj. max. 50.000 Kč
o Instalace, doprava – 10.000 Kč

– Herní prvek pro děti (možno být součástí NS)
o Pořizovací cena max. 30.000 Kč
o Instalace, doprava max. 5.000 Kč

Odhadem CELKEM v případě realizace všech aktivit: 755.000 Kč bez DPH, tj. 914.000 Kč vč. DPH

Pozn. Vhodnost pozemků k výsadbě stromů konzultována s majetkoprávním odborem na pozemcích p.č. 1649 a 338/3 (na konečném úseku stezky k hraničnímu přechodu, tedy cca 200m s výsadbou stromů zde nepočítá). Spolek Chebsko za klima obdržel souhlas majitele pozemku s výsadbou 20ks stromů v prvním úseku stezky. Položky v rozpočtu jsou uvedeny dle priorit. Navrhovatel netrvá na realizaci nutně všech položek.

Umístění

Pozemková parcela č. 1649 a 338/3, dále bez výsadby stromů 1203/2, 1195/5, 1195/2, 1197/4

Realizovatelné

Jeden komentář

  • Je důležité připomínat si česko-německou historii, kterou tvořili lidé. Obyčejní i významní. Jedním z nich byl Anton Hart. Skvělý nápad. 👍

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy