Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let. Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou garantů. Garantem návrhu musí být obyvatel Prahy-Troja starší 18 let.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci kampaně před hlasováním budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své návrhy. Úřad bude plnit roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů do přesnější podoby, organizátora hlasování a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území městské části Praha-Troja. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by nejlépe měly být ve vlastnictví městské části. V případě vlastnictví Hlavního města Praha bude nutné získat souhlas Magistrátu.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné, co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro městskou část a její občany.

Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 50% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Případně budete vyzváni k jejich doplnění. Čím více bude Váš návrh propracovaný, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu

Pomůže nám, pokud ve svém návrhu uvedete přesný nákladový rozpočet na realizaci, doplníte případně fotodokumentaci stávajícího stavu, grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.) či získáte rovnou souhlas MHMP s realizací Vašeho návrhu na jejich pozemcích.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 500 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat během 18 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 28. února 2022.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu markova@mctroja.cz

Podání na Úřadu městské části Praha - Troja

podávejte osobně nebo poštou na podatelnu úřadu