Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být každý občan starší 15 let, bydliště v Chebu není podmínkou.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem. V rámci veřejného projednání budou navrhovatelé sami spoluobčanům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území města Cheb. Pozemky a budovy, kterých se bude návrh týkat, by nejlépe měly být ve vlastnictví města. Zde je k dispozici mapa města, kde jsou vyznačeny budovy a pozemky ve vlastnictví města.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro město a jeho občany.

Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč včetně DPH. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, jejíž cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně. Součástí je povinný přibližný odhad nákladů na realizaci, přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 1 000 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat během 18 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 20. února 2022.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu kuklova@cheb.cz

Podání na radnici

podávejte na podatelně městského úřadu