Vánoční strom

Vysazení stříbrného smrku
Autor(ka): Dagmar Kalina
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Vánoční strom je symbolem nejkrásnějších svátků v roce. Proto by měl být symbolický, krásný a hlavně živý. Vysazený stříbrný smrk na náměstí by nám připomínal nejkrásnější svátky po celý rok. Stal by se místem setkávání a vzájemného objetí nejen o Vánocích.

Dosud byl každý rok vybrán v okolí města vzrostlý jehličnatý strom, poražen a dopraven na chebské náměstí. Pomocí techniky vztyčen a ozdoben. Pak už jsme se jen těšili na slavnostní rozsvícení. A v lednu, po Vánocích, už bez slavnostních fanfár, je rozřezán, odvezen, zapomenut. A takto se to děje, co má paměť sahá, každý rok, možná v každém městě, kterých je v České republice více než 600. Tolik stromů. Kéž bychom my, Chebani, dokázali, že to jde i jinak, lépe, ohleduplně a s láskou k přírodě.

Popis:

Vysazení jedné sazenice stříbrného smrku pichlavého o výšce min. 450 cm. Místo vysazení bude v horní části náměstí, kde je tradičně umisťován vánoční strom. Vysazení bude do předem připravené jámy cca 1x1x1m, sazenice jsou dodávány s kořenným balem. Bude doplněno vhodným zahradnickým substrátem. Dlažba okolo stromu bude zajištěna kamennými obrubníky. Do blízkosti mohou být umístěny lavičky.

Stříbrný smrk je odrůda smrku pichlavého (Picea pungens) zvaná Glauca. Stříbrnou barvu jehlic způsobuje silná vrstva vosku, díky které jsou stromy odolné tuhým zimám i horkým a suchým létům. Původním domovem stříbrných odrůd smrku pichlavého jsou Skalisté hory, kde stromy musely odolávat náročnému klimatu. Nyní patří k známým okrasným stromům.

Odhadované náklady

98500 Kč
Pozn.:

Sazenice Picea pungens s kořenovým balem výšky 400-450 cm podle ceníku Starkl (podzim 2020) – 28 500 Kč
Doprava, výsadba, doplnění substrátu, dokončovací práce – 70 000 Kč
Předpokládané náklady celkem – 98 500 Kč

Umístění

p.p.č. 2273/1, k.ú. Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Nerealizovatelné

Vysazení stromu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, konkrétně na místo, kam bývá každoročně instalován vánoční strom, není podle zainteresovaných odborů městského úřadu z mnoha důvodů možné. Výsadba stromu do plochy náměstí je zcela v rozporu s Programem regenerace Městské památkové rezervace Cheb, kde se uvádí: „V Chebu je velmi mnoho jehličnanů, které tvoří podstatnou část zeleně v MPR. Jehličnan je nevhodným druhem stromu z důvodu cizorodosti v městském prostředí, do kterého byl vysazován až ve druhé polovině 20. století. Jehličnany výrazně poškozují siluetu města a problematická je i jejich životnost.“ V místě stávajícího umístění vánočního stromu je vybudováno železobetonové pouzdro rozměru 1,2 x 1,2 m a hloubky 2,0 m s kruhovým otvorem průměru 0,90 m pro osazení stromu uřezaného. Toto pouzdro by muselo být vybouráno, kdy odhady na jeho odstranění dosahují výše min. 200 tis. Kč. Navrhované místo je komunikací s charakterem multifunkční plochy potřebné pro zabezpečení obslužnosti v rámci pořádání nejrůznějších akcí na náměstí a z toho důvodu není možné předmětné místo blokovat jakýmikoliv stálými překážkami. Při volbě jiného místa na náměstí by se muselo zohlednit vedení inženýrských sítí a záměr by musel být odsouhlasen Dopravním inspektorátem Policie ČR a památkáři včetně realizace archeologického průzkumu v místě výkopu. Z těchto důvodů je výsadba stromu na náměstí také zcela nereálná. Nově vysazený strom by začal mít charakter vzrostlého reprezentativního vánočního stromu až v horizontu minimálně 20 let. Nabídku alternativního umístění stromu v jiné lokalitě, než je náměstí, a s tím související dílčí přepracování projektu navrhovatelka Dagmar Kalina odmítla, protože by tím byl popřen hlavní záměr jejího návrhu – ukončit každoroční kácení vzrostlého jehličnanu pro potřeby vánočních trhů.

Nejnovější návrhy