Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

 • Návrh může podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitosti v Českém Brodě spolu se dvěma dalšími kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, musí být alespoň jednou z kontaktních osob jeho zákonný zástupce.
 • Každý občan může podat i podpořit více návrhů.
 • Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu. Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.
 • Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností.  
 • Návrhy mohou mít investiční i neinvestiční povahu.
 • V případě, že projekt je navržen k realizaci na pozemku cizího subjektu, musí se vždy jednat o veřejné prostranství (slouží k obecnému užívání a je vždy přístupné každému bez omezení) a navrhovatel musí zajistit souhlas vlastníka s realizací a neomezeným veřejným užíváním výstupů projektu. Podmínky realizace v kompetenci města a na území města jsou nepřekročitelné
 • Nejvyšší možné náklady pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 400.000 Kč včetně DPH, přičemž minimální výše ceny jednoho návrhu musí být 50.000 Kč včetně DPH. 
 • 80% nákladů z projektu připadá na jeho realizaci a zbývajících 20% tvoří rezervu pro vícenáklady
  s daným projektem spojené v případě neočekávaných událostí. Pokud projekt nebude generovat vícenáklady, lze zbylou částku využít k jeho vylepšení.
 • Na realizaci všech návrhů je vyčleněná částka 600.000 Kč.
 • Realizovaný návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrh musí být realizovatelný nejpozději do konce kalendářního roku. Pouze v opravdu odůvodněných případech lze se souhlasem rady města realizaci přesunout až do konce roku následujícího. 
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Finance participativního rozpočtu nemohou sloužit pouze k pořízení projektové dokumentace.
 • Finance participativního rozpočtu nebudou podporovat činnosti či investice podporované z jiných dotačních programů města (například nebudou podporovány provozní náklady spolků).
 • Finance participativního rozpočtu nejsou určeny pro rozvoj příspěvkových organizací města nebo Středočeského kraje, včetně mateřských, základních a středních škol.

Lhůta pro podání návrhů končí 10. března 2024

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu brodacibrodu@cesbrod.cz

Podání na městském úřadě

podávejte na podatelně