Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být osoba s trvalým pobytem v obci Milotice nebo majitel nemovitosti v obci Milotice. Návrh nezletilé osoby musí podpořit osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v obci Milotice nebo majitel nemovitosti v obci Milotice.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci prezentace svých návrhů budou navrhovatelé představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora případných veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území obce Milotice. Pozemky a budovy, kterých se bude Váš návrh týkat, by nejlépe měly být ve vlastnictví obce. 

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro obec a její občany.

Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout 200 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 20% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max. 200 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat během 18 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 31. července 2023.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu podatelna@milotice.cz

Podání na obecním úřadě

podávejte osobně nebo poštou na podatelně