NÁZEV: Zpřístupnění vodní plochy lidem a revitalizace Jílovského potoka v Podmoklech
MÍSTO REALIZACE: Děčín – Podmokly
KRÁTKÝ POPIS: Cílem návrhu je navázat k revitalizaci Podmokel a v parku pod divadlem lidem zpřístupnit vodní plochu. Součástí by byla v předmětné lokalitě i revitalizace Jílovskéh potoka, která by zlepšila místní ŽP rybám, zlepšila hygienické podmínky v zastavěné části Podmokel a pokud by se podařilo, tak i malým protipovodňovým opatřením. Celkově by se zlepšilo propojení Jílovského potoka s okolím parku pod divadlem.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 – ? Lze využít dotačních titulů z MŽP a spolupráce s povodí Ohře a AOPK ČR. Možná i přispěvek od AOPK ČR?

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Předložený návrh překračuje maximální finanční náklady participativního rozpočtu na jeden projekt. Záměr není navržen na pozemcích města. Návrh zároveň vyžaduje podání žádosti o dotaci, přičemž jakékoli dotační řízení společně s realizací není možné uskutečnit do 1 roku.