NÁZEV: Obnovení komunikace.

MÍSTO REALIZACE: část p.p.č. 795/1 k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Realizací návrhu dojde k obnovení a zprovoznění historické místní komunikace, která v současnosti citelně chybí. Návrh je proveden v minimálně možném provedení – pouze za účelem obnovy komunikace.

POPIS: Pro obnovení a zprovoznění místní komunikace je nutno vykácet křoví a stromy v celé šířce parcely, resp. v předmětné části parcely. Vhodné keře a stromy na okrajích parcely se ponechají. V šířce komunikace (cca 4,0 m) se odstraní samovolně vzniklá vrchní vrstva – travní drn a půda až na úroveň kameniva původní komunikace. V místech bez původního kamenného podloží (v horní části cesty) na tloušťku kameniva podle pokynu odborníka/projektanta (cca 40 cm). Poté se vytvoří finální štěrková pojízdná komunikace (z příslušných frakcí kameniva podle pokynů odborníka).

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000,- Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Náklady na investici převyšují maximální možné náklady participativního rozpočtu na jeden projekt. Uvedený pozemek navíc není součástí místních komunikací, tzn. není nutný pro obslužnost města.