Výsadba stromů na Starém městě

Doplnění stromů do pruhů zeleně nebo do ostrůvků zeleně vytvořených po revitalizaci parkovacích míst v ulicích Žerotínova a Přemyslova.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2024
Sdílet:

Navrhuji doplnit stávající travní ostrůvky a travní pásy mezi chodníkem a silnicí stromy (např. lípami dle doporučení arboristy bez nutnosti širokého kořenového systému a s omezenou výškou i šířkou koruny), pokud to alespoň částečně bude dovolovat situace sítí pod povrchem. Vytvoří se tím přívětivější prostředí pro obyvatele, díky stínu se sníží teplota v letních měsících a zároveň se zpříjemní cesta chodcům.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

ulice Žerotínova a Přemyslova, jedná se o travní ostrůvky a travní pásy mezi chodníkem a silnicí

Posouzení realizovatelnosti

Před výsadbou stromů je třeba nechat zpracovat vytyčení inženýrských sítí a zpracování PD k realizaci.
Návrh nové výsadby stromů v rámci ulic bude zpracován odborně (např. zahradní architekt). Druhová skladba bude navržena dle lokality a typu řešené ulice. Je třeba použít pouze vhodné druhy stromů, které jsou méně vzrůstné, odolné zasolení, zadláždění, neplodící nebo s drobnými plody apod. Vzhledem k možnosti znečištění parkujících aut medovicí, která je vylučována savým hmyzem v korunách stromů (především mšicemi), nepoužívat hostitelské dřeviny producentů medovice (např. lípy, javory, duby, břízy). Minimální velikost vysazovaných stromů bude 12/14 cm (obvod kmene měřený ve výšce 1 m od země), výška založení korunky u stromů v ploše parkoviště min. 2,2 m.

Realizovatelnost: ANO

Vodní hospodářství
Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je záměr možný. K výsadbě by měly být použity geograficky původní druhy dřevin.

Realizovatelnost: Ano

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy