Umělecké dílo v přednádraží – Podmokly

Význam vstupního prostoru do města naproti hlavnímu nádraží v Podmoklech je jasný a neoddiskutovatelný. Jeho vzhled a funkčnost mají být posuzovány s vyššími nároky. Z pohledu kulturního prostředí (atraktivity) není jeho současný stav uspokojivý. Cílem návrhu je upozornit na problematiku exponovaného místa v jeho komplexnosti ještě před plánovanou revitalizací. Domníváme se, že vhodně zvolené a umístěné výtvarné dílo (objekt, socha, instalace) v přednádraží, by mohlo nastolit otázku estetického působení současného exteriérového umění na zkvalitnění konkrétního veřejného prostoru a života v něm, zároveň také připravit obyvatele na zásadnější úpravy v budoucnu, a stát se potom ideálně součástí tohoto prostoru.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prostor přednádraží připomíná náměstí s částečně parkovou úpravou. Má v jádru obdélníkový půdorys, jenž je ze severu ohraničen ulicí Prokopa Holého a z druhé strany na něj navazuje značně frekventovaný pěší koridor mezi nádražím, tržnicí a obchodním centrem. Toto je prostor, který zná a má zažitý každý obyvatel Podmokel. Jakákoli jeho úprava tak na sebe může strhnout pozornost.

Revitalizace Podmokel probíhá pomaleji a v obráceném sledu etap, než se původně plánovalo. Projektová dokumentace počítala s plochou přednádraží v první etapě, a vycházela zřejmě z logiky důležitosti tohoto prostoru, pokud ne z naléhavosti řešení.  Není zde místo k hodnocení účinku výsledku revitalizace na pěší provoz a volnost pohybu, ale zajisté tu dojde také ke zkulturnění prostředí. Společenský význam místa zatím při běžném užívání poněkud ustupuje do pozadí. I proto je téma výtvarné intervence aktuální.

Naším záměrem je na tento význam znovu upozornit, vzbudit zájem místních i návštěvníků města, a třeba vést k zamyšlení o jeho optimálním využití. Návrh včetně realizace vzejde z výběrového řízení. Může se týkat celého prostoru přednádraží nebo jeho částí. Na instalaci, sochu či více objektů nejsou kladeny předběžné nároky. Řešení by mělo vycházet z aktuálních trendů a tendencí uchopování problematických míst města výtvarnými způsoby a postupy.  A mohlo by navazovat na jeho budoucí využití.

Odhadované náklady

450000 Kč

Umístění

přednádraží, Podmokly

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Lokalita se nachází v území plánované revitalizace Podmokel dle schválené studie Obnovy Podmokel, ke které dojde v horizontu cca 3 let. Návrh nepostupuje do hlasování.

Vzhledem k tomu, že město Děčín připravuje další část revitalizace Podmokel a určitě je v tomto plánu zahrnutý i prostor před hl. nádražím, doporučujeme řešit výzdobu uměleckými díly v prostoru přednádraží v souladu s plánovanou revitalizací. Umělecká díla včetně jejich výběru by měla být konzultována s architektem města a dalšími odborníky či historiky.

Realizovatelnost - ANO

Odbor školství a kultury

Souhlasím. Současná výtvarná díla ve městě nejsou. Zde by šlo uskutečnit výtvarnou intervenci v místě, které by si to zasluhovalo. Dočasnost by nebyl problém. Bylo by ale nezbytné hledat adekvátní způsob celkových úprav – i když dočasných. Týkaly by se zejména zeleně. Výhodou by bylo, pokud by se součástí stala i upoutávka na probíhající revizalizaci. Mohlo by jít o použití situace, vizualizací, nebo historických fotek.
Realizovatelnost - Ano

Architekt města Děčín

Pozemky p.č. 894 a 895 k.ú. Podmokly jsou v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna smíšená centrální (ozn. SC), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny. Pozemky před nádražím jsou předmětem studie/návrhu další etapy úpravy Podmokel, doporučujeme konzultovat s architektem města.

Návrh nepodléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Vzhledem k tomu, že město Děčín připravuje další část revitalizace Podmokel, doporučujeme řešit výzdobu uměleckými díly v prostoru přednádraží v souladu s plánovanou revitalizací.
V současné době je fontána po rekonstrukci jak technologie tak opískovaná a zaspárovaná. Tedy zcela funkční.

Realizovatelnost - NE

Odbor komunikací a dopravy

Doporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. K záměru máme pouze jednu připomínku, že v případě realizace by bylo vhodné "umělecké dílo" řešit v souladu se studií "Obnova historické části Podmokel".

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *