Umělecká díla na pravém břehu Labe

Děčínská nábřeží jsou dlouhodobě nevyužívaná, přitom přírodně zajímavá, a my se snažíme najít způsoby jejich živého propojení s městem. Výtvarné intervence v těchto lokalitách by mohly pomoci s probuzením zájmu o tato neprávem opomíjená prostředí v blízkosti řeky. Přestože Děčín byl s Podmokly administrativně spojen roku 1942, obce na obou stranách Labe existují dodnes takřka samostatně. A život v nich (kromě nedaleko od Tyršova mostu a pod zámkem) jako by se od řeky odvracel. Po soutěži na pěší a cyklistickou lávku přes železniční most, jsou výtvarné intervence sem cílené, zase jiným způsobem, jak soustředit na nábřeží náležitou pozornost, a mohou pomoci hledat jeho společenský potenciál.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dočasné výtvarné objekty jsou pro dnešek typickým způsobem jak začínat s oživováním velmi důležitých částí měst ještě před tím, než se podaří najít finální řešení. Dlouhá děčínská nábřeží k tomu rovněž vyzývají. V tomto kroku bychom se věnovali pravému břehu Labe, jehož členitost a rozsáhlost poskytuje řadu možných variant realizací.

Tato akce byla původně navržena jako projekt pro práce studentů Fakulty umění a designu ústecké UJEP, kde by se návrhy realizovaly až na základě soutěže v rámci ateliéru, a výstup projektu měl být školou rok sledován ve smyslu ověření, jak se intervencím zdařilo propojit oblast s aktivitami místních obyvatel.  Různé přístupy k zásahům do krajiny a veřejného prostoru by zde mohli vyzkoušet ideálně různí výtvarníci v celkem třech intervencích, a tyto vstupy by různými způsoby měly komunikovat s prostředím buď jen jako hmotné artefakty, či i jako instalace s více médii – například sociálního charakteru. Návrh včetně realizace by vzešel z výběrového řízení.

Jelikož umístění případných instalací koliduje s hranou záplavové  zóny, je třeba aby lokace (včetně připevnění a trvanlivosti) děl byla  konzultována se zástupcem Povodí Labe, který je o záměru informován. Jednalo by se o tři lokality, prostřední z nich u bunkru pod kempem a další dvě asi 100 metrů na jednu a na druhou stranu, tedy by šlo o užší koridor na výše uvedených pozemcích. Objekty vzniklé na základě zadání by však vydržely na místě cca 5 let. Instalace počítá s menší úpravou vegetací zarostlého povrchu.

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.: 500 000 Kč, z toho 150 000 Kč na každou instalaci a 50 000 Kč na úpravu pozemku

Umístění

Pravé nábřeží Labe směrem od Ploučnice a železničního mostu zpátky proti toku – břeh pod kempem až po kótu cca 100m jižněji od nového mostu. Jedná se o pozemky města č. 2406 a 2408/2 (navazující na pozemky 2405/1 a 2408/6). Přibližné umístění tří děl za určených podmínek bylo na místě konzultováno se zástupcem Povodí Labe panem Machem.

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Z pohledu kulturního prostředí je nutné budovat kvalitnější architekturou přívětivý veřejný prostor. Kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi a architektura může být vnímána i jako budoucí součást našeho kulturního dědictví.
Umělecká díla včetně jejich výběru by měla být konzultována s architektem města a dalšími odborníky i z hlediska historie a životního prostředí.

Realizovatelnost - ANO

Odbor školství a kultury

Velmi podporuji. Pravý břeh Labe si zaslouží naši pozornost a výtvarné intervence tu jsou na místě. K řešení by tu nebyly pouze výtvarná díla, ale i celkový urbanistický koncept. Zejména pokud se týká zeleně. Velmi důležité by tu bylo vyvažování míry zásahu této intervence s hledáním kvalitního finálního stavu.
Realizovatelnost - Ano

Architekt města Děčín

V případě umístění na pozemku v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna rekreačně klidová (ozn. Z), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny. Doporučujeme konzultovat s architektem města, který zpracovává ideový záměr úpravy nábřeží od zámku po překladiště sypkých hmot.

Návrh nepodléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

S umístěním na pozemcích města souhlasíme za předpokladu, že budou umělecká díla demontovatelná.
K umístění v záplavovém území musí být zpracován povodňový plán.
Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Doporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. K záměru máme pouze jednu připomínku, že v případě realizace by bylo vhodné "umělecká díla" řešit s městským architektem a Odborem komunikací a dopravy, a to v souvislosti s umístěním a vizualizace.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *