Rekreační rafting na Ploučnici - Tvoříme Děčín

Rekreační rafting na Ploučnici

Návrh si klade za cíl podpořit možnost zábavného splouvání Ploučnice
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V případě příznivého stavu vody v Ploučnici a teplého počasí láká řeka k rekreačnímu splouvání. I když množství dobudovaných malých vodních elektráren a období sucha v posledních letech celkově snižuje splavnost Ploučnice, stále ještě existuje několik úseků řeky, využitelných pro vodní radovánky a zábavnou plavbu na čemkoliv. V případě dostatečného množství hlasů pro návrh, bude naše úsilí cílit do vytvoření příznivých podmínek k provozování individuální i organizované rekreační plavby po Ploučnici. Budou vytipovány vhodné úseky řeky a zajištěn bezpečný přístup k vodě.
V případě velkého zájmu může být zřízena půjčovna plavidel a služba převážení plavidel proti proudu nebo úschovna. Výhodou Ploučnice je výborná dostupnost po cyklostezce i motorovou dopravou, několik míst s občerstvením, dále sportoviště v prostoru Březin a Starého Města.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Ploučnice od Caffé 08 po ústí do Labe

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

V současné době není upřesněn zásah do majetku města, obecně lze umístit na pozemku v majetku města případné lavičky, stojany na kola apod. – realizovatelnost dle následné další studie.

Odbor místního hospodářství

Vodní hospodářství (Bc. DiS. Zuzana Mošnová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, příslušný podle § 106 téhož zákona, po posouzení předloženého návrhu, ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících, dospěl k závěru, že předložený záměr neposkytuje dostatečný podklad pro vyjádření.

Projektovou dokumentaci je třeba doplnit o:
1. Stanovisko správce povodí k výše uvedené stavbě dle § 20 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., tj. Povodí Ohře, s. p., Chomutov.

Po opětovném předložení projektové dokumentace spolu s doplněným stanoviskem správce povodí obdržíte vyjádření vodoprávního úřadu k předmětné stavbě.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS.)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), ve věci „Rekreační rafting na Ploučnici“ souhlasí za podmínek:
1. Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Doklady o využití či odstranění odpadů budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že k případnému umístění stavby nebo povolení stavby je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
K žádosti o závazné stanovisko doloží žadatel dokumentaci s informacemi o nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký)

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „Rekreační rafting na Ploučnici“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je třeba předložit tyto podklady:
1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investorovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Rekreační rafting na Ploučnici“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová)

K návrhu Rekreační rafting na Ploučnici sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin je záměr realizovatelný. Záměr musí respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích, nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části. Stavební práce musí být prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a musí být dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.

Upozorňujeme na skutečnost, že vodní tok Ploučnice je evropsky významnou lokalitou (EVL). Příslušným orgánem ochrany přírody k vyjádření se k záměrům dotýkajících se EVL je AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Realizovatelnost - ANO

Odbor životního prostředí

Podpora domácího cestovního ruchu.

Realizovatelnost - ANO

Odbor provozní a organizační

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, v soutoku Ploučnice a Labe je zóna chráněných území (ozn. CHÚ), úpravy břehů je nutno nejprve projednat s AOPK ČR - Správou CHKO České středohoří.

Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Samotné rekreační plavby nepodléhají povolení dle stavebního zákona. Doprovodné záměry (např. půjčovna plavidel, úschovna apod.) podléhají povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Upozorňujeme na skutečnost, že je nutné zvážit umístění nástupních prostor pro rafty s nutným příjezdem autodopravy - pravděpodobný příjezd, otáčení a parkování aut s přívěsem na rafty.
Místem prochází pouze cyklostezka, která pro takový provoz a přístup není určena.
V případě realizace je nutné dále vybudovat nástupní molo, případně sjezd do vody.
Realizační náklady převyšují navrhovanou částku.

Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Vlastníkem cyklostezky je Ústecký kraj, který nesouhlasí s provozem autodopravy na ní, neboť pro takový provoz není určena.
Dle sdělení navrhovatele je podstatou námětu zpříjemnění pobytu u řeky Ploučnice nabídkou další možné aktivity pro zábavu a relax. V případě podpory občanů navrhuje posoudit místa u řeky vhodná pro nalodění a vylodění. Uvedená finanční částka by měla pokrýt odstranění překážek, např. větví a kamenů, vyčištění prostoru a vysekání trávy v místě nástupu a ukončení plavby.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Bude posuzován dopad na předměty ochrany EVL, které je dotčený úsek Ploučnice součástí (potřebné stanovisko dle § 45i zákona), dále bude posuzován vliv na existenci ostatních ohrožených druhů v území se vyskytujících, na břehové porosty a přírodní prostředí dalších dotčených pozemků.
Upozorňujeme, že lesní porosty i přirozené vodní toky patří mezi významné krajinné prvky (VKP) vyjmenované zákonem.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy