Psí hřiště

Jde o plochu, kde se psi mohou v bezpečném, přírodním prostoru vyběhat, zacvičit si na překážkách pro ně určených a kde se mohou majitelé psů sdružovat nebo relaxovat. Psů v ČR neustále přibývá, v Děčíně tomu není jinak. K dnešnímu dni je zde registrováno celkem 4457 psů. Jejich majitelé tak představují velkou cílovou skupinu občanů, jejichž potřeby bychom realizací tohoto projektu uspokojili. Město by tak nabídlo prostor pro smysluplné trávení volného času páníčků a jejich mazlíčků. Dále zde bude možné pořádat různé kynologické akce, semináře, tréninky agility pod vedením zkušeného instruktora.
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V Děčíně chybí místo pro bezpečné vyžití psů a pejskařů, aniž by rušili ostatní obyvatele při vycházkách a relaxaci. Návrh obsahuje 3 varianty takových ploch, které by byly rozdělené na výběhovou část a cvičící část. Každé z těchto míst se oplotí, některé osází keři, doplní lavičkami, koši a psími překážkami. Při vstupu se budou dodržovat pravidla, viditelně vyvěšená na informační tabuli u vstupní branky (návrh řádu v příloze). Majitelé psů by měli možnost po celý den přijít se svým psem na hřiště, pustit ho z vodítka, a buď ho nechat hrát si s ostatními psy ve výběhové části, nebo společně s ním cvičit na pevně zabudovaných dřevěných agility překážkách ve cvičící části. Psi posílí společnou komunikací svoji psychiku a jejich majitelé se mají kde scházet a diskutovat, či jen tak relaxovat na lavičkách. Uleví se ostatním parkovým plochám, které by mohly být lépe využity ostatními obyvateli města.

Bezpečný prostor s volným výběhem a s různými prvky agility, určený pro psy, bude vhodný nejen z hlediska aktivní socializace psů a jejich následnému bezproblémovému chování vůči ostatním psům, ale také se zde upevní vztah a pouto mezi člověkem a psem, což se pak projeví i v lepším soužití pejskařů s ostatními obyvateli města.

Psi spolu potřebují komunikovat, je to jedna z jejich základních psychických potřeb, kterou nelze ovlivnit tím správným směrem, pokud jsou na vycházkách neustále na vodítku. Většina majitelů psů s ním neumí pracovat, a to pak negativně ovlivňuje chování psů nejen k sobě, ale i k člověku. Správná komunikace mezi psy je tedy zásadní prostředek jejich bezproblémovému soužití. Navíc v tomto areálu se pak i úzkostní vlastníci psů nemusí obávat pejska z vodítka pustit, neboť hřiště bude oplocené.

U všech tří variant níže uvádím vše potřebné pro konkrétní vybavení a rozpočet, které se dle faktické situace může pozměnit – odebrat či přidat nějaký komponent dle aktuální finanční situace. Branku navrhuji uzamykatelnou s tím, že každé ráno a večer ji budou zamykat a odemykat pracovníci města, např. jako je tomu u dětského hřiště v ulici U Kaple. Náklady na údržbu budou minimální.

Z hlediska bezpečnosti psů a zároveň hlediska estetického bych navrhovala použít ve cvičící části překážky a vybavení hřiště profesionální firmou, která se zabývá přímo touto problematikou, a dodává veškeré komponenty, včetně košů, laviček a informační tabule.

Konkrétní návrhy u všech variant jsou zakresleny v náčrtcích, kdy zcela přesnou rozlohu plochy, rozmístění překážek a jejich skutečný počet určí až aktuální situace při realizaci.

 

VARIANTA A – u Zámeckého rybníka – neprošla posouzením realizovatelnosti

 

VARIANTA B – u Ploučnice a cyklostezky – neprošla posouzením realizovatelnosti

 

VARIANTA C – Kamenická ul., plocha nad dětským dopravním hřištěm

Jde o bývalé písčité hřiště, pozemek Města Děčín, které není jinak udržováno ani využíváno, naopak se zde hromadí odpadky a mládež zde po večerech ruší noční klid. Je zde již ze dvou stran plot, neboť sousedí se zahrádkářskou kolonií. Zde je nutno připomenout, že tady chtěli v minulých letech vybudovat parkoviště pro zahrádkáře, avšak přijde mi zbytečné, zabírat tak obrovskou plochu pro pár aut, které zde parkují navíc pouze v létě. Pokud by bylo parkoviště zde potřeba, je určitě možné jej vytvořit pouze z horní části plochy směrem k hl. silnici, dolní by zůstala volná pro psí hřiště.

Návrh úpravy: Ponechat zde keře pro vhodné stínění v letních dnech, na rozhraní výběhové a cvičící části nasázet vhodné keře, oplotit, dále nainstalovat průchozí branku a vrátka pro vjezd techniky pro údržbu. Celou plochu pak doplnit lavičkami k odpočinku a koši na odpadky, psími pisoáry a koši na psí exkrementy. Cvičící část pak ještě doplnit skokovými i zónovými agility překážkami.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

V centru města Děčín jsou dvě varianty, třetí je na Kamenické ul. naproti Benzině (viz obrázky)

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemky pro var. A,B,C v majetku města - realizovatelnost ano. Za oddělení přípravy a realizace staveb - není v kolizi s žádnou investiční akcí; pozemek B v aktivní zóně záplavového území - realizovatelnost A,C ano; realizovatelnost B ne.

Odbor místního hospodářství

Pro psí hřiště nedoporučujeme pozemek mezi ul. II. polské armády a náspem železniční trati.

Lokalita okolo zámeckého rybníka navazuje na zámecký areál a takové využití pozemků není vhodné. Prostor pod Novým mostem by tomu způsobu využití vyhovoval lépe, je však nutno jednat i s AOPK, neboť je zde prokázán výskyt chráněných živočichů. Vzhledem k množství návrhů do tohoto místa doporučujeme stanovit regulativy pro využití tohoto prostoru, a to ve spolupráci s AOPK, Povodím Labe, Povodím Ohře, ŘSD a dalších Lokalita je od zámeckého areálu oddělena náspem trati od železničního mostu. Lokalita na ul. Kamenická je mimo zájem památkové péče.
- Podléhá povolení dle stavebního zákona.

odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování, památkové péče

- A - nachází se v zastavěném území v zóně Z - zóna rekreačně klidová. Se záměrem souhlasíme.

- B - nachází se v zastavěném území v zóně Z - zóna rekreačně klidová. Vzhledem k tomu, že se nachází v záplavovém území, se záměrem souhlasíme za podmínky možnosti demontovatelnosti mobiliáře.

- C - nachází se v zastavěném území v zóně S - areály tělovýchovy a sportu. S funkčním využitím zóny psí hřiště není v rozporu, upozorňujeme pouze na další záměr výstavby parkoviště pro zahrádkáře.

odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování

- A - Lokalita okolo zámeckého rybníka navazuje na zámecký areál a využití pozemků na psí hřiště není vhodné. Podél chodníku je naplánována výsadba cibulovin, v místě je alej stromů s podrostem letniček. Navrhujeme umístění podél náspu v max. šířce 10 m od paty náspu. Prostor je třeba vyčistit od náletů.
- B - Se záměrem nesouhlasíme, je to záplavové území a psí hřiště je oploceno - toto je překážka. V místě podporujeme tvorbu louky pro rozvoj rostlin a živočichů - zvýšení biodiverzity.
- C - S využitím plochy souhlasíme, upozorňujeme na další záměry města - parkoviště, sportovní plocha.

odbor komunikací a dopravy

Vodní hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 106 téhož zákona, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, dospěl k závěru, že předložené doklady pro vyjádření k výše uvedenému záměru nejsou z hlediska § 20 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, dostačující. Podle shora uvedeného právního předpisu je třeba žádost doložit stanoviskem správce povodí, t.j. Povodí Ohře, státní podnik.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Psí hřiště“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody
K návrhu “Psí hřiště” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin rostoucích mimo les je záměr realizovatelný za podmínky, že bude respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích. Nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části. K výsadbám nesmí být použity geograficky nepůvodní druhy rostlin a dřevin.

Ochrana zvířat
K návrhu “Psí hřiště” sdělujeme, že z pohledu ochrany zvířat je záměr realizovatelný. Psí hřiště využívají stávající zeleň na pozemcích (stín, klima), prostor je vymezen (oplocen), návrh uvažuje o vybavení prostoru lavičkami pro chovatele, prvky pro výcvik (agility) psů, koši, atd., tj. vším, čím se typická psí hřiště vyznačují. Ze 3 navržených variant se jako nejméně vhodná z hlediska zvířat jeví Varianta A - u Zámeckého rybníka (frekventovaná hlavní komunikace a železniční trať). Záměr byl projednán s KVSU, která se nebude k záměru v předloženém navrženém rozsahu vyjadřovat.

Odbor životního prostředí

2 komentářů

  • Dobrý den, návrhy se mi velice líbí, jen bych měl malou poznámku k brankám, respektive vstupu do výběhů. Nevím zda je chcete, podle návrhů, realizovat jen brankou? Ze zkušenosti je lepší, aby vstup byl oddělen jakousi vstupní halou nebo-li klecí. Prostor kam se psem vlezete a za sebou zavřete, tak aby žádný ze psů nemohl případně utéct, a následně si otevřete další branku/vstup do prostoru výběhu. Poslal bych vám nákres nebo foto, ale zde se nedá soubor přidat.

    Reagovat
    • Dobrý den, to je dobrá poznámka, pokud se podaří návrh realizovat, určitě to budu brát v potaz, děkuji 🙂

      Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *