Pokračování chodníku z Březin směrem na Libverdu

Návrh upozorňuje na potřebu plnění koncepcí a strategických záměrů města Děčín, v tomto případě v návaznosti na již vybudovanou část chodníku, realizovat jeho pokračování směrem k Libverdě.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Návrh pokračování chodníku z Březin směrem na Libverdu je v souladu se strategickými záměry a koncepcemi města Děčín. Chodník zajistí bezpečný pohyb chodců. V současnosti jsou chodci nuceni pohybovat se na rušné místní komunikaci (v části mezi fotbalovým hřištěm a odbočkou k Libverdě) ve společném prostoru s motorovými vozidly, hrozí riziko kolize nebo střetu chodce s vozidlem s následkem zranění, smrti.
Technické parametry chodníku určuje technická norma.
Případné bránění realizaci chodníku některými úředníky města nedává smysl, neboť by to znamenalo popření již schválených strategických a koncepčních materiálů města, které je zaměstnavatelem těchto úředníků.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Podél místní komunikace Březiny – Libverda, pozemková parcela č. p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Návrh není v souladu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Odhadované náklady budou mnohonásobně přesahovat možný limit 500 tis. Kč. Město bude hledat řešení. Návrh nepostupuje do hlasování.

Pozemek p.č. 844/1 k.ú. Březiny u Děčína je v majetku města – jedná se o pozemek pod komunikací (těleso komunikace a pravděpodobně související pomocný pozemek), okolní pozemky nejsou ve vlastnictví města. S ohledem na případné majetkoprávní řešení by pravděpodobně nemohlo dojít k dokončení v požadovaném termínu. Realizovatelnost: obecně – ANO.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, zóna zemědělských kultur (ozn. ZPF), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

mimo zastavěné území, zóna ZPF - , komunikační síť přípustná

Odbor stavební úřad

Zajistit zpracování projektové dokumentace - komplexní řešení. Nutné navýšení finančních prostředků.

Realizovatelnost - NE

Odbor komunikací a dopravy

V případě realizace tohoto návrhu je možné, že může dojít k zúžení rozsahu návrhu co do délky nového chodníku, a to vzhledem ke strmějšímu sklonu terénu – zeleně od místní komunikace směrem k plotu ČOV. Tento terén bude muset být znovu přesvahován případně v délce chodníku u plotu ČOV vyskládat opěrnou zeď, která bude složit jako srovnávací podpěra sklonu mezi komunikací a hranou nového chodníku.
Podotýkáme, že na základě konzultace s Odborem komunikací a dopravy není vhodné tento záměr realizovat. Při projektování této části chodníku by měla být vytvořena projektová dokumentace ve větším rozsahu, tj. rozsah chodníku protáhnout až k autobusové zastávce před budovu Zahradnická a zemědělská škola Děčín – Libverda. Samotná realizace tohoto záměru je odhadovaná na několik milionů korun, a to je v rozporu s pravidly Tvoříme Děčín 2020, kdy předpokládaná hodnota finančních prostředků by převyšovala maximální možnou výši.
Realizovatelnost - NE

Odbor rozvoje

7 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *