Oprava chodníku – Máchovo náměstí

Oprava chodníku – Máchovo náměstí
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ve středu Máchova náměstí je plácek s přibližně čtyřmi vzrostlými stromy, který je obehnán chodníkem. Tento chodník je ve velmi žalostném stavu.

V rámci tohoto projektu tedy navrhuji v souladu s územní studií opravu alespoň té části chodníku, která se nachází u ulice Divišova (na obrázku varianta 1), případně dle finančních možností navrhuji opravit také chodník v části mezi Divišovou a Raisovou ulicí (na obrázku varianta 2)

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Máchovo náměstí

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Za oddělení nakládání s majetkem města - pozemek p.č. 1044 k.ú. Podmokly je ve vlastnictví města - realizovatelnost ano. Za oddělení přípravy a realizace staveb - není v kolizi s žádnou investiční akcí - realizovatelnost ano.

Odbor místního hospodářství

Oprava chodníku se nedotýká zájmů památkové péče. Doporučujeme však použít k zadláždění drobnou žulovou kostku – mozaiku do žulových obrubníků.
- Nepodléhá povolení dle stavebního zákona.

odbor stavební úřad, odd. územního rozhodování, památkové péče

Záměr se nachází v zastavěném území v zóně SC - smíšená městská zóna. Se záměrem souhlasíme.

odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování

Za správu zeleně - upozorňujeme na přítomnost kořenů v chodníku. Uživatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru věším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

odbor komunikací a dopravy

Vodní hospodářství

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství sděluje, že k výše uvedenému záměru nevydává vyjádření ani závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší
Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) projednal Vaši žádost o vydání vyjádření k akci – „Oprava chodníku – Máchovo náměstí“ a upozorňuje, bude-li s tímto záměrem dotčen zemědělský půdní fond, je nutné požádat v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání souhlasu nebo rozhodnutí odbor životního prostředí MM Děčín.

Ochrana přírody
K návrhu “Oprava chodníku – Máchovo náměstí” sdělujeme, že z pohledu ochrany přírody a krajiny – ochrany dřevin rostoucích mimo les je záměr realizovatelný.
Záměr musí respektovat stávající zeleň nacházející se na pozemcích, nesmí dojít k jejímu poškození, a to jak v její nadzemní tak i podzemní části.
Stavební práce musí být prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a musí být dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Odbor životního prostředí

Návrh je součástí oblasti řešené územní studií obnovy Podmokel. Momentálně však není tato oblast zahrnuta do žádné z připravovaných etap. Při případné realizaci tohoto návrhu je třeba postupovat v souladu s touto studií.

Realizovatelnost: ANO

Odbor strategií a informačních technologií

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *