ÚNOR

Radnice vyčlenila 500.000 Kč na vaše nápady

 

1. BŘEZEN - 26. DUBEN

Podávání návrhů od občanů

 

BŘEZEN - ČERVEN

Prověření realizovatelnosti návrhů

 

ČERVEN

Prezentace návrhů a diskuse s autory

 

ČERVEN

Hlasování o nejlepší návrhy

 

ČERVENEC - PROSINEC

Vyhodnocení a realizace nejlépe hodnocených projektů

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Klára Preislerová

Email: klara.preislerova@centrum.cz

Telefon: 739 531 124

CO JE TO „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“?

Město Turnov je zapojeno do programu Zdravé město Turnov a místní Agenda 21. Tento program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života. Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet.
Jde o proces, kterým obyvatele města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního návrhu projektu.

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají například na setkáních se starostu města. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

 
Nejde o granty

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, a naučit radnici způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.

 

Kolik to bude peněz?


První rok Turnov začínal se 100.000,- další rok 200.000,- přidal a v letošním roce je v projektu TVOŘÍME TURNOV 500.000 korun!

Výše jednoho návrhu projektu je max. 250 000 Kč – do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).

6 DŮVODŮ PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

 

Participativní rozpočet je úspěšný v zahraničí – jaké jsou důvody pro participativní rozpočet u nás?

 1. UMOŽŇUJE OBČANŮM SPOLUVYTVÁŘET BUDOUCÍ TVÁŘ OBCE.Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.
 1. VRACÍ LIDEM DŮVĚRU V POLITIKY A VEŘEJNÝM ČINITELŮM UMOŽŇUJE EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S OBČANY.Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do skepse.
 1. JE STUDNICE NOVÝCH NÁPADŮ. Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.
 1. UKAZUJE, ŽE SPOLUPRÁCE MEZI RADNICEMI A OBČANY MŮŽE BÝT PLODNÁ.Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.
 1. OTEVÍRÁ CELOSPOLEČENSKÝ DIALOG O NEJPOTŘEBNĚJŠÍCH INVESTICÍCH A NEJLEPŠÍM VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ.Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.
 1. PROHLUBUJE VZTAH OBYVATEL K MÍSTU, KDE ŽIJÍ, A VYTVÁŘÍ ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ SE SPOLEČNÝMI STATKY.Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.
 

KRITÉRIA NÁVRHU PROJEKTU

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití)
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem
 • Respektující finanční limit
 • Realizovatelný do 12 měsíců od schválení zahájení realizace
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města
 • Přínosný pro město a jeho občany
 • Realizace je v kompetenci města
 • Roční provozní náklady nepřesáhují 10% z celkové částky návrhu

 

PŘEDKLADATEL NÁVRHU

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam min. 20 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Jeden podporovatel může podpořit více návrhů.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit