Autor návrhu: Jiří Kovačičin

Popis návrhu: Předmětem projektu je celoplošná oprava dožilé části chodníku s betonovým povrchem na cestě propojující Daliměřice s Turnovem 2 mezi ul. Studentská a Za Sokolovnou kolem objektu pekárny. Stávající stavebně technický stav je již nevyhovující a pro velkou část obyvatel výrazně zhoršuje možnost využití. V rámci celoplošné opravy by mělo dojít k nahrazení stávajících betonových obrub a zhotovení nového povrchu chodníku. Dále by mělo dojít k provedení lokálních oprav dlažby z kamenné mozaiky a k odstranění části zeleně, která zasahuje do průchozího profilu chodníku. 

Návrh je předkládán na základě četných podnětů občanů na nevyhovující stav chodníku mezi ulicemi Studentská a Za Sokolovnou. Stávající betonový povrch chodníku je již za hranou své životnosti, vykazuje množství nerovností a nefunkční odvodnění. Užívání tohoto chodníku je značně nepohodlné, místy je i zvýšené nebezpeční vzniku škody na zdraví a z důvodu vzniku kaluží je občas chodník jen velmi obtížně schůdný.

Předmětem tohoto projektu je tedy celoplošná oprava části chodníku, který je hojně využíván veřejností a slouží jako součást propojení Daliměřic a Turnova 2. V minulosti došlo k vybudování průtahu městem Turnov, který fyzicky oddělil Daliměřice od Turnova 2 a toto je jedno z mála propojení těchto částí Turnova a proto je intenzivně využíváno.

Návrh způsobu opravy byl provedena ve dvou variantách:

Varianta A – ideální –  kompletní obnova chodníku včetně výměny obrub, konstrukčních vrstev a povrch ze zámkové dlažby.

Varianta B – úsporná – lokální výměna a doplnění obrub, vybourání pouze části konstrukčních vrstev pro provedení plynulého napojení na navazující části chodníku a položení nového asfaltového povrchu mezi původní obrubníky a s povrchovým odvodněním – vyspádováním do zeleně.

Při zohlednění celkové životnosti a estetického vnímání by byla preferována varianta A. S ohledem na výrazně nevyhovující současný stav, lze akceptovat i variantu B, která rovněž zajistí výrazné zlepšení stávající situace a umožní bezpečný pohyb obyvatel, kteří tento chodník intenzivně využívají.

Umístění návrhu: mezi ulicí Studentská a Za Sokolovnou v Turnově II

Předpokládané náklady: 179.491,40 Kč varianta A nebo 99.909,70 Kč varianta B

Do hlasování postupuje varianta A za 179.491 Kč

 

Oprava chodníku mezi ul. Studentská a Za Sokolovnou