Pravidla pro rok 2018

Podrobná pravidla participativního rozpočtu Prahy 3 pro ročník 2018.

Kdo může návrh podat?

  • Navrhovatelem může být občan městské části Praha 3 starší 15 let.
  • Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 dalších občanů městské části Praha 3.

Jaká je role občana navrhovatele?

Klíčovým aktérem celého procesu je právě občan navrhovatel. Je žádoucí, aby aktivně spolupracoval s úřadem i se spoluobčany. V rámci veřejných projednání a diskuzí budou navrhovatelé sami svým spoluobčanům  představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a diskuzí a realizátora investic.

Jak návrh podat?

Návrh se podává online formulářem, případně je možné se dohodnout s koordinátorkou na jiném způsobu doručení. Pro úspěšné zařazení projektu musí navrhovatel doručit i formulář s podpisy 15 občanů, kteří návrh podporují (ke stažení zde).

Jaké podmínky musí návrh splňovat?

OBLAST
Cílem projektů musí být vylepšení hmotného majetku městské části. Může se tedy jednat například o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek apod.

CENA
Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout 500.000,- Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat apod.).

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA
Návrh musí být realizován na majetku městské části Prahy 3, resp. na pozemcích svěřených do správy městské části Praha 3 – s výjimkou majetku svěřeného příspěvkovým organizacím (zejména mateřské a základní školy).
Ověřit lze zde na mapě.

PROVEDITELNOST
Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
Povinnou přílohou je fotografie nebo obrázek.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST
Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha 3 (podpisový arch je povinnou přílohou návrhu)

Další ustanovení

Městská část si vyhrazuje právo upravit výši finančních prostředků přidělených na projekt a případně projekt nebo některé jeho části nerealizovat.

Hlasování

  • Hlasování o navržených projektech probíhá formou internetové ankety.
  • Projektům lze přidělovat pozitivní a negativní hlasy. Každému projektu se může dát jeden pozitivní nebo jeden negativní hlas.
  • Celkem se může udělit pět hlasů. Z toho můžou být dva negativní. Negativní hlas může hlasující udělit (ale nemusí) až poté, co rozdal dva pozitivní hlasy.
  • Hlasující při hlasování uvedou své telefonní číslo.
  • Pro odeslání hlasu musí být zadán pětimístný kód, který hlasující obdrží jako SMS po zadání telefonního čísla do formuláře; tím je zaručeno, že držitel jednoho telefonního čísla může hlasovat jedenkrát.
  • V hlasovacím formuláři se může odpovědět na otázky týkající se věku, pohlaví a vzdělání. Tyto otázky jsou nepovinné a nemají vliv na výsledek.

Realizace úspěšných projektů.

Projekty, které se v hlasování umístily nejlépe až do celkové výše vyčleněného rozpočtu, budou realizovány. Realizaci úspěšných projektů zajišťuje na vlastní náklady úřad městské části.