Vyhlášení programu participativního rozpočtu

30. 7. 2021

Městská část Praha 2 vyhlašuje pilotní program participativního rozpočtu. Občané se mohou podílet na rozvoji své městské části, sami budou projekty navrhovat a o jejich podpoře rozhodovat hlasováním. Radnice na projekt vyčlenila prostředky v souhrnné výši až 5 milionů korun.

Pilotní program participativního rozpočtu pod názvem Dobrý nápad pro Dvojku startuje již tuto neděli 1. srpna 2021. Jde o další krok vedoucí k širšímu zapojení občanů do rozvoje městské části. Přispívá také k sousedskému dialogu mezi občanem a radnicí. Až 5 milionů korun rozdělí radnice Prahy 2 mezi vítězné návrhy tak, aby ji celkové náklady na realizaci vybraných projektů nepřesáhly.

„Praha 2 je známá tím, že zde bydlí lidé se silnou vazbou k prostředí, v němž žijí. Proto jsme se rozhodli dát jim možnost ovlivnit budoucí podobu naší městské části,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska, v jehož gesci je oblast financí, investic a dopravy.

„Moc se těším na všechny dobré nápady od našich spoluobčanů a pevně věřím, že bude tento pilotní projekt úspěšný a přinese radost řadě lidí,“ doplnila radní pro bytovou politiku a současně patronka participativního rozpočtu Renáta Kašická.

Se svým návrhem se může zapojit každá fyzická osoba starší 15 let, která je občanem EU. Zatímco podávat návrh může v podstatě kdokoliv, hlasovat mohou pouze „místní“ – občané s trvalým pobytem na území Prahy 2.

Samotný program bude mít několik fází. Jednotlivé návrhy bude úřad městské části posuzovat z hlediska realizovatelnosti. Následovat bude prezentace realizovatelných autorských návrhů. Vyvrcholením procesu bude hlasování občanů o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu uskutečněny. Realizační fáze vítězných projektů je pak plánována od druhého čtvrtletí příštího roku.

Ve zkratce lze parcipativní rozpočet popsat tak, že občané podávají vlastní návrhy toho, co by se za peníze z tohoto rozpočtu mělo v Praze 2 realizovat. Své návrhy předkládají úřadu městské části k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následuje prezentace autorských návrhů za účasti veřejnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány. O tom, které projekty se uskuteční, rozhodnou vaše hlasy. Hlasovat mohou pouze Pražané bydlící na území Prahy 2. Hlasování je možné pouze ve webové aplikaci, případně osobně ve spolupráci s Informační kanceláří MČ Praha 2 v budově úřadu na náměstí Míru 20, Praha 2. Na základě volebního algoritmu může hlasující rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy, jednomu návrhu však může dát maximálně jeden hlas. Hlasování bude považováno za platné, jestliže se ho zúčastní alespoň 1000 hlasujících.

Participativní rozpočet je další krok k vašemu širšímu zapojení  do rozvoje městské části. Přispívá také k sousedskému dialogu mezi obyvateli Prahy 2 a radnicí. Příkladem Dobrého nápadu pro Prahu 2 je například rekonstrukce památníku, dětského hřiště, drobného mobiliáře a podobně, jestliže vyhoví stanoveným kritériím.

Návrhy projektů participativního rozpočtu Prahy 2 můžete podávat od 1. srpna do 4. října 2021, a to buď v tištěné nebo elektronické podobě. Tištěnou formu  lze podat na podatelně MČ Praha 2 na náměstí Míru 600/20 na Vinohradech v označené obálce „Participativní rozpočet Praha 2 – NEOTVÍRAT“ nebo v Jaromírově ulici 455/23 v Nuslích. Elektronická forma vyžaduje vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách participativního rozpočtu https://www.participativni-rozpocet.cz/praha2Zde najdete ucelené a aktuální informace.

Příslušné formuláře budou k dispozici v tištěné podobě na podatelně úřadu městské části a v informační kanceláři. Bude-li návrh obsahovat formální nedostatky, bude navrhovatel vyzván k jejich doplnění. Nebudou-li formální nedostatky odstraněny navrhovatelem do 10 pracovních dnů od data výzvy, bude návrh zamítnut.

Při podání návrhu poštou je rozhodující datum přijetí podatelnou.

Organizačním garantem participativního rozpočtování je Iveta Kinclová, tel. 236 044 312, e-mail: iveta.kinclova@praha2.cz.

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO  ROZPOČTU PRAHY 2

Návrhy mohou mít hmotný charakter (investiční výstavba nové stavby, rozšíření stávající stavby, oprava stávající stavby, mobiliář, herní prvky) nebo nehmotný charakter (např. festival, koncert, pokud se jedná  o jednorázovou akci).

Charakter návrhů musí odpovídat následujícím podmínkám, které budou sloužit jako kritéria pro hodnocení realizovatelnosti nápadů:

  • Návrh může předložit fyzická osoba starší 15 let, která je občanem EU, přičemž jeden autor může podat nejvýše tři návrhy
  • Návrh musí sloužit obyvatelům MČ Praha 2 a přispět ke zkvalitnění jejich života
  • Může se týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou svěřeny do správy MČ Praha 2, nebo je MČ Praha 2 vlastní
  • Musí být realizován na veřejně přístupném místě
  • Musí být v souladu s právním řádem České republiky s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními včetně památkové ochrany území Prahy 2
  • Musí být realizovatelný v rámci jednoho roku, ve zvláště odůvodněných případech do 2 let
  • Bude veřejně prospěšný a nesmí propagovat produkci, služby či činnost a stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru
  • Pokud bude předložený návrh nebo některý jeho prvek naplňovat znaky autorského díla, a bude-li vybrán k realizaci, poskytne předkladatel návrhu městské části Praha 2 bezúplatnou nevýhradní licenci k užití díla ke všem možným způsobům, které povaha díla připouští (neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu).
  • Náklady na realizaci jednoho návrhu jsou v minimální výši 20 000 korun vč. DPH a maximální ve výši 1 500 000 korun vč. DPH. Celková částka musí zahrnovat  jak náklady související s projektovou přípravou, tak náklady na vlastní realizaci návrhu (případně očekávané provozní náklady v dalších letech).
  • Návrh musí obsahovat popis řešení, odhad nákladů a ilustrační obrázek, na který má autor autorská práva (viz formulář pro podání návrhu). Dále návrh může obsahovat doplňující materiály, které zlepší jeho popis, zejména rozpočet pro realizaci, výkresy, vizualizace, fotodokumentaci místa a další grafické podklady.

V případě porušení těchto pravidel si MČ Praha 2 vyhrazuje právo na vyloučení návrhu z realizace v jakékoliv fázi.

Sdílejte článek s ostatními!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další aktuality