Spolu za lepší 11

Spolu za lepší 11 je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své městské části. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v Praze 11 v následujícím roce vylepšit. Radnice Prahy 11 vyčlenila pro 3. ročník 6 000 000 Kč.

Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence úřadu MČ Praha 11 setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své městské části změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má úřad MČ Praha 11 realizovat.

Jaké nápady můžete zaslat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od umístění lavičky či odpadkového koše v parku, doplnění dětského hřiště novými hracími prvky, zasazení stromů, květnatých luk, či umístění workoutového hřiště.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území Prahy 11, případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 11 nebo získat souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s jeho svěřením.
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu se pohybují od 30 tis. Kč do 1,333 mil. Kč.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení Pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet. Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v Jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšující počet zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce, i jak se mohou na tvoření města podílet. Je to nástroj, jak naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.