Spolu za lepší 11

Spolu za lepší 11 je projekt participativního rozpočtu, jehož cílem je aktivní zapojení občanů do rozhodování o finančních prostředcích vyčleněných z městského rozpočtu. Občané mají jedinečnou možnost navrhnout změnu veřejného prostoru v okolí svého bydliště a zároveň nahlédnout do fungování veřejné správy.

Městská část Praha 11 (dále jen MČ P11) vyzývá občany, aby se zapojili se svými nápady do procesu participace. Návrhy se mohou týkat např. vybudování hřiště na pétanque, umístění laviček, vybudování venkovních sportovišť, apod.

Občané návrhy podávají a konzultují jejich konečnou podobu se svými spoluobčany na veřejných setkáních, současně také rozhodují o těch návrzích, které se budou skutečně realizovat. V závěrečném hlasování je možné návrhy nejen podpořit svým hlasem, ale také vyjádřit nesouhlas s realizací návrhu prostřednictvím záporného hlasu.

Závěrečný krok spočívá na úřadu MČP11. Návrhy, které občané vyberou v hlasování, finančně podpoří a uskuteční.

Celý proces se řídí pravidly a časovým harmonogramem.

Pravidla pro 2. ročník Spolu za lepší 11

Účastnící participativního rozpočtu:

Navrhovatel:

 • Fyzická osoba starší 15 let (v případě osoby mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
 • Navrhovatel může podat nejvýše 3 návrhy.
 • Představuje svůj návrh spoluobčanům na veřejném setkání, diskutuje s nimi o konečné podobě návrhu.
 • Získává podporu pro svůj návrh.

Garant:

 • Fyzická osoba starší 18 let bydlící na území Prahy 11.
 • Zatupuje navrhovatele v případ jeho nepřítomnosti.
 • Svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjadřuje souhlas s podáním návrhu.
 • Garant může podpořit nejvýše 3 návrhy.
 • Garant může být současně navrhovatelem jiného projektu, než kterému je garantem.

 

Úřad MČ Praha 11:

 • Organizuje projekt participativního rozpočtu Spolu za lepší 11 (na základě interních pravidel úřadu).
 • Asistuje občanům při podávání návrhů.
 • Provádí analýzu realizovatelnosti podaných návrhů.
 • Zajišťuje hlasování určené k výběru návrhů.
 • Zajišťuje realizaci vítězných návrhů.
 • Podporuje účast občanů.

Občan:

 • Udělením kladných, resp. záporných hlasů vyjadřuje svůj souhlas, resp. nesouhlas s realizací vybraného návrhu.

Financování návrhu:

 • Pro 2. ročník projektu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11 vyčlenila MČ P 11 částku 6 milionů Kč, která bude rozdělena mezi dvě skupiny projektů:
  • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou 50tis. – 200tis. Kč. Celková částka určená pro malé projekty činí 2 mil. Kč.
  • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou 200tis. – 1 mil. Kč. Celková částka určená pro velké projekty je 4 mil. Kč.

Pravidla pro podávání návrhů:

 • Návrh projektu má investiční povahu se zaměřením na úpravu veřejných prostor.
 • Návrh musí podpořit alespoň dva garanti.
 • Návrh se týká pozemků nebo majetku v kompetenci MČ P11, tj. městská část Praha 11 je jejich vlastníkem nebo má pozemek ve správě.
 • Návrh se týká pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. Tyto návrhy podléhají souhlasu Magistrátu hlavního města Prahy. Vyjádření souhlasu je nutné získat ve fázi analýzy. V případě, že souhlas nebude vyjádřen do konce fáze analýzy, návrh nebude zařazen do hlasování.
 • Náklady na projektovou dokumentaci dosahují max. 25% celkových nákladů návrhu.
 • Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 50% nákladů na realizaci.
 • Návrh musí být realizovatelný do 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí, pak během 18 měsíců od výběru v závěrečném hlasování.
 • V souvislosti s realizací návrhu nevzniknou MČ P 11 dodatečné povinnosti nad rámec běžných povinností vyplývajících z provozu realizovaného návrhu, např. dodatečné povinnosti hygienické, bezpečnostní, apod.
 • Návrh nemůže hradit provozní náklady spolků nebo organizace společenských akcí.
 • Projekt je veřejně prospěšný a nesmí propagovat produkci, služby či činnost a stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Realizace návrhu musí být v souladu s územním plánem a s plánovanými záměry MČ P11.

 

Formální náležitosti:

Návrhy musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

 • Název návrhu.
 • Osobní údaje navrhovatele a dvou garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa, email a telefon).
 • Krátká anotace návrhu – stručný popis návrhu projektu, který bude použit na jeho propagaci ve veřejných médiích (webové stránky, časopis Klíč, apod.).
 • Uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace návrhu tak, aby pozemek nebylo možné zaměnit, např. číslo pozemku dle katastru nemovitostí, číslo popisné nemovitosti, případně jednoduchý zákres do mapy. Ověření majetkoprávních vztahů umožňuje mapová aplikace, která je dostupná na stránkách projektu Spolu za lepší 11 spoluzalepsi11.cz nebo veřejně dostupná databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být návrh projektu realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka), poskytne koordinátorka Spolu za lepší 11.
 • Popis návrhu – odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací projektu vyřešen, kolika uživatelů se týká) a specifikaci návrhu včetně informací pro následnou technickou analýzu, tedy posouzení realizovatelnosti návrhu.
 • Souhlas osob dotčených v majetkoprávních vztazích.
 • Fotodokumentace stávajícího stavu a ilustrační obrázek určený k prezentaci ve veřejných médiích (webové stránky, časopis Klíč, apod.).
 • Očekávanou finanční náročnost projektu (předběžný rozpočet).
 • Prohlášení o správnosti údajů.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nepovinné podklady:

 • grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků, apod.).

Jak návrh podat?

 • Elektronicky prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11 www.spoluzalepsi11.cz
 • Písemně doporučenou poštou.
 • Osobně na kontaktní místo projektu Spolu za lepší 11, a to v uzavřené obálce s označením „Návrh: Spolu za lepší 11 – NEOTEVÍRAT“ na adresu: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415.
 • Emailem na adresu koordinátorky projektu Alžběty Plocové, plocovaa@praha11.cz.
 • Formuláře je možné stáhnout na webových stránkách , nebo je obdržíte v Informační kanceláři MČ P11 na adrese Ocelíkova 672/1, Vidimova 1324, Šustova 1930.
 • Při podání návrhu poštou je rozhodující datum přijetí podatelnou.

 

Lhůty, termíny a realizovatelnost návrhu:

 • Termín pro podávání návrhů je stanoven od 1. 4. 2019 do 20. 5. 2019 12 hodin.
 • Do 8 kalendářních dnů se vyjádří koordinátorka projektu ke splnění formálních požadavků návrhu, popř. požádá o doplnění chybějících údajů.
 • Nebudou-li formální nedostatky odstraněny navrhovatelem do 10 kalendářních dnů od data výzvy koordinátorem, bude návrh zamítnut.
 • Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům MČ P11.
 • Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
 • Do 60 pracovních dnů od podání návrhu bude uveřejněn výsledek kontroly na webu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11.
 • V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti je koordinátor ve spolupráci s příslušným odborem zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby navrhovateli. Příslušný odbor spolupracuje na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
 • Koordinátor předá navrhovateli informaci s návrhem úprav projektu či odůvodněním, proč projekt nebude dále upravován nebo je vyřazen z dalšího procesu hodnocení, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá navrhovatel.
 • Pokud návrh projde úspěšně analýzou pracovní skupiny, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
 • Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledku, apod.) budou vyhlašovány na základě rozhodnutí Rady MČ P11 a budou včas uvedeny na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11.
 • Nedodržení termínu ze strany MČP11 není penalizováno.
 • Nedodržení součinnosti navrhovatele, resp. garanta může vést k vyřazení návrhu z projektu Spolu za lepší 11.

Veřejná prezentace a diskuze:

Prezentace návrhů, které prošly procesem posouzení realizovatelnosti a byly vyhodnoceny jako realizovatelné, proběhne formou veřejného setkání, jehož termín a místo konání bude oznámeno nejpozději 10 pracovních dnů před jeho konáním. Tyto informace budou dostupné:

 • na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11,
 • na facebookovém profilu projektu Spolu za lepší 11 a profilu MČ P11,
 • v časopisu Klíč.

Hlasování:

 • Hlasovat o projektech může fyzická osoba starší 15 let bydlící či pracující na území Prahy 11.
 • Hlasující může udělit kladný, nebo záporný hlas. Kladný hlas v případě podpory návrhu, záporný hlas v případě, že s návrhem nesouhlasí.
 • Kladné a záporné hlasy lze udělit v  poměru 2:1 (po udělení dvou kladných hlasů může hlasující udělit jeden záporný).
 • Hlasující může udělit hlas (záporný či kladný) pouze jednomu z návrhů.

Hlasování pomocí online aplikace:

 • Hlasovat bude možné na stránkách projektu spoluzalepsi11.cz.
 • Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace SMS zprávou, je tedy nutné k hlasování použít mobilní telefon.

 

Hlasování na kontaktních místech:

 • Pro hlasující bez přístupu k internetu, bude možnost hlasovat s asistencí pracovníků informačních kanceláří Prahy 11 na adrese Ocelíkova 672/1, Vidimova 1324, Šustova 1930.
 • I v tomto případě je nutné mít s sebou mobilní telefon.

Vyhlášení výsledků:

 • Na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček návrhů.
 • Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • V případě, že získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, bude realizován ten, který má nejméně záporných hlasů. V případě shody pak projekt s nejvyšším rozpočtem.
 • Pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na následující návrh v žebříčku, bude realizován takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
 • Návrhy, které získají v součtu kladných a záporných hlasů méně než 30 kladných hlasů, nebudou realizovány.
 • Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 11, sociální síti Facebook a v časopise Klíč.

 

 

V případě porušení těchto pravidel si MČ P11 vyhrazuje právo na vyloučení návrhu z realizace v jakékoliv fázi.