Autor: Blanka Hrabánková 

  • Místo návrhu se nachází na pozemku poblíž ulice Kosmická, kat. území Háje, číslo parcely 1209/42 a 1209/17. Na pozemku č. parc. 1209/42 se nachází schodiště ve vlastnictví hl. města Prahy. Schodiště se nachází ve špatném technickém stavu, což je popsáno ve studii, kterou vypracoval OÚR MČ Praha 11. Úprava schodiště není součástí vítězného návrhu. Bez této opravy je však realizace vítězného návrhu pouze částečným řešení situace v daném místě.
  • Na základě zmíněné studie OÚR byl zaslán požadavek na MHMP na opravu schodiště, který byl postoupen správci schodiště, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Dne 11. 2. jsme obdrželi zprávu od vedoucího oblastní správy Jih společnosti TSK, a. s.:
  • „Na základě Vaší prověřovací studie zpracovala naše oblastní správa Jih  TSK a.s. požadavek na opravu, který bude předložen na jednání příští dokumentační komise TSK a. s. V případě kladného stanoviska od dokumentační komise bude Váš požadavek na revitalizaci schodiště předán investičnímu oddělení TSK a. s, který zajistí následnou rekonstrukci V8mi požadovaného schodiště.“
  • Dle informace TSK a. s. investiční oddělení schválilo úpravu přilehlého schodiště ve střednědobém horizontu.
  • Realizace vítězného návrhu bude započata s úpravou přilehlého schodiště.
  • Druhá část návrhu se týká osázení betonových truhlíků na pochozí zóně Háje.
  • Zajišťujeme cenovou nabídku na rostliny, kterými budou truhlíky osázeny. Součástí bude i oprava betonových truhlíků.

Před realizací

error0