Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být občan starší 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš (u osoby mladší 18 let je nutné doložit souhlas zákonného zástupce), nebo právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v MČ Praha-Libuš. Každý navrhovatel může podat maximálně 2 projekty celkem.

Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od pěti garantů. Garantem návrhu musí být občan s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš starší 18 let.

Návrh může být realizován na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, či na pozemcích Hl. m. Prahy, případně jiných veřejně přístupných pozemcích soukromých majitelů. V případě realizace návrhů na pozemcích hl. m. Prahy musí navrhovatel sjednat souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací. V případě realizace na jiných veřejně přístupných pozemcích, které nejsou ve správě MČ Praha-Libuš, ani ve vlastnictví hl. m. Prahy musí navrhovatel sjednat souhlas s touto realizací s majitelem těchto pozemků.

Vlastnictví pozemků lze zjistit na portálu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek/.

Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech (nonstop), nebude v rozporu s územním plánem hl. m. Prahy.

Navržené projekty musí mít obecně prospěšný charakter, roční provozní náklady nesmí přesáhnout 10 % celkových investičních nákladů projektu. Udržitelnost projektu musí být minimálně 3 roky.

V rámci projektu nelze podat projekty, které vyžadují územní rozhodnutí či stavební povolení, týkající se dopravních opatření, mají charakter jednorázových akcí.

Minimální uznatelné náklady na jeden projekt činí 20 000,- Kč včetně DPH. Maximální náklady na jeden projekt činí 300 000,- Kč včetně DPH.

Návrh musí obsahovat kontaktní údaje navrhovatele, název projektu s uvedením lokality, detailní popis navrhovaného projektu včetně odůvodnění, fotodokumentaci či vizualizaci, odhadované náklady na realizaci návrhu, souhlas navrhovatele se zpracování osobních údajů, podpisy garantů projektu.

Před podáváním doporučujeme návrh konzultovat s koordinátorem participativního rozpočtu panem Bc. Petrem Borský: 732 643 920, borsky@praha-libus.cz.

Finanční náklady na jeden návrh musí být min. 20 000 Kč max. 300 000 Kč.

Lhůta pro podání návrhů končí 15. října 2022.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu borsky@praha-libus.cz

Podání na podatelně MČ Praha-Libuš

podávejte na podatelně MČ Praha-Libuš