GDPR

Souhlas účastníka hlasování v PRo Mnichovice se zpracováním osobních údajů městu Mnichovice, se sídlem Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČO: 00240478, coby správci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely zasílání informací o aktuálních informacích participativního rozpočtu PRo Mnichovice.

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu 1 roku od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům města Mnichovice, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat prostřednictvím webového formuláře.

Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělené elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a svých práv a povinností, zejména svého práva:
i) na přístup k osobním údajům;
ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;
v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Současně Účastník bere na vědomí, že má taktéž právo na:
i) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně;
ii) omezení zpracování osobních údajů;
iii) přenositelnost údajů;
iv) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Účastník prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře je zcela dobrovolné.

Zde máte možnost svůj souhlas ODVOLAT

Facebook