pr_mnichovice_long

Město Mnichovice pro své obyvatele spouští od září participativní rozpočet. Přidáváme se tak k prvním obcím v České republice, které chtějí rozhodování o rozpočtu ještě více přiblížit lidem.  Ne radnice, ale přímo občané Mnichovic mohou díky participativnímu rozpočtu rozhodnout o tom, co radnice na své náklady vybuduje nebo opraví.

 

Na úvod je třeba vysvětlit, co si pod pojmem participativní rozpočet představit … Srozumitelně, jasně a jednoduše – participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obvykle 1%, a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat. (zdroj AGORA CE)
Zastupitelé města Mnichovice v prvním ročníku odsouhlasili vyčlenit zhruba ono 1% ze svého rozpočtu, tzn. částku 600.000,– Kč. Tuto částku lze rozdělit mezi několik projektů podaných obyvateli, jen je třeba dodržet podmínku, že částka na realizaci projektu nesmí přesáhnout 50% z rozpočtu, tzn. 300.000,– Kč a projekt musí být realizovatelný během jednoho roku. Musí se jednat o projekt investiční, nikoliv o podporu činnosti organizace nebo spolku. Na to slouží finance z individuálních grantů, které se každoročně rozdělují.

 

Září – říjen 2016 – Informační kampaň

Informační kampaň má za úkol seznámit občany s průběhem projektu, podmínkami účasti, spoluprací s koordinátorem, pravidly pro podávání návrhů a jeho zpracování a odevzdání. Právě nyní čtete první článek naší informační kampaně.

Listopad 2016 – Podávání návrhů občany

V této etapě občané budou své návrhy zasílat prostřednictvím elektronické pošty přímo koordinátorce projektu nebo podávat písemně na podatelnu radnice k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Autor každého projektu musí získat popisy minimálně 15 svých sousedů, či svých známých nebo i neznámých lidí, občanů města, kteří jeho projekt podporují. S pravidly pro podání návrhů budete podrobně seznámeni v příštím čísle.

Prosinec 2016 – Leden 2017 – Kontrola a schvalování podaných návrhů

Na přelomu roku dojde k prověření realizovatelnosti jednotlivých návrhů. Koordinátor provede formální správnost návrhů, tedy zda všechny části formuláře jsou správně vyplněny. Vyzve případně autora k doplnění. Dále dojde k posouzení návrhu odborníky z radnice. Vyřazeny budou jen projekty, které jsou nerealizovatelné např. z důvodů majetkových vztahů nebo podobných překážek. Cílem je pustit co nejvíce projektů do dalšího hlasování. Předkladatelé návrhů budou v úzkém kontaktu s koordinátorem projektu, který je bude o průběhu procesu informovat.

Únor 2017 – Veřejná prezentace finálních návrhů

Autoři nápadů budou mít možnost prezentovat své návrhy veřejnosti, aktivně propagovat svůj návrh a seznámit s ním ostatní občany. Jednotlivé projekty budou představeny i formou výstavy.

Březen 2017 – Výběr návrhů a hlasování

O návrzích bude veřejnost hlasovat. Hlasování bude probíhat pouze v elektronické podobě z důvodů zabezpečení a zabránění zneužití hlasování. Obyvatelé města, kteří nemají internetové připojení, mají možnost hlasovat v Informačním centru, kde jim s hlasováním pomohou pracovnice Infocentra. Možnost hlasovat pro vybraný projekt mají obyvatelé Mnichovic starší 16 let. Více informací a podrobná pravidla hlasování zveřejníme v příštím čísle Života Mnichovic.

Duben 2017 – Vyhodnocení projektu

Úspěšné projekty, které uspějí v hlasování, budou následně realizovány, a to buď vlastními kapacitami obce nebo prostřednictvím dodávky služeb vybranými společnostmi. Zároveň dojde k vyhodnocení průběhu celého projektu a přípravě plánů na další rok.

 

Město Mnichovice na participativním rozpočtu spolupracuje se společností AGORA Central Europe, která má široké zkušenosti se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů ve veřejné správě.
Zapojte se do tohoto projektu stejně jako obyvatelé Prahy 10, Prahy 3, Ostravy nebo Zbraslavi a využijte možnost rozhodování o rozdělení části peněz z městského rozpočtu. Díky participativnímu rozpočtu a aktivní účasti obyvatel mají na Zbraslavi např. nové zastávky hromadné dopravy, na Praze 10 bylo upraveno okolí metra Strašnická či zřízena stezka pro bosou chůzi. Mnichovice budou nejmenším městem zapojeným do participativního rozpočtování.
Zamyslete se nad tím, co Vám ve Vašem městě chybí nebo co by se mohlo zlepšit. Bude Vás to stát pár minut při vyplňování dotazníku. Využijte možnosti podělit se o své nápady se sousedy, přáteli, ostatními obyvateli a zastupiteli města. Vybrán může být zrovna Váš návrh a díky němu naše Mnichovice mohou být zase třeba o něco krásnější. To za to stojí, ne?

 

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook