Podání návrhu

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Navrhovatelem může být kdokoliv. Navrhovatel však musí zajistit podporu svého návrhu od tří občanů MČ Praha 22 starších 18 let tzv. garantů.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejného projednání budou navrhovatelé sami  představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro městskou část a její obyvatele.

Návrh hmotné povahy musí být realizován na majetku MČ, případně Magistrátu Hl. města Prahy. Zde je k dispozici mapa, kde si můžete ověřit, že se jedná o vlastnictví městské části nebo Hlavního města.

Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit daný finanční rozpočet. Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 300 000 Kč včetně DPH a roční provozní náklady nesmí přesáhnout 15% z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

Finanční náklady na jeden návrh musí být min. 15 000 Kč a max. 300 000 Kč.

Návrh musí být možné zrealizovat během 12 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 15. 11. 2020

Podat návrh

Vyberte si jeden ze dvou způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání na úřadě

Vyplněný formulář podávejte na podatelně ÚMČ