3. Sběr odpadu z jedlých olejů a tuků

Sběr až 12 tun/rok tekutých zbytků jedlých olejů a tuků provádějí občané Uhříněvsi, Hájku a Pitkovic do sběrných nádob (dále popelnic) výrazného barevného označení se slovním popisem, které jsou umístěny převážně v místech stávajících kontejnerů/popelnic ostatního odpadu. Občané, uváděné olejové zbytky přelijí do prázdných PET-lahví, uzavřou je a vloží do popelnice. Vyprázdnění popelnic a jejich odvoz zajistí odborná firma na základě smluvního vztahu s MČ Praha 22.
Realizované
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sběrné nádoby na odpad z jedlých olejů a tuků jsou umístěné na těchto šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku

.

Tříděním tohoto odpadu

Pomůžete:
– stavu a životnosti domovních rozvodů odpadů
– stavu a životnosti veřejné kanalizační sítě
– vzniku druhotné suroviny, která nahrazuje ropné produkty např. v chemickém průmyslu a stavebnictví nebo slouží jako palivo
– využitím druhotné suroviny šetřit náročnost procesů na vstupy
(suroviny nemusí vyrůst na poli a projít řetězcem zpracování)

Do sběrných nádob nepatří:
– motorové oleje a maziva
– obaly a zbytky jídla
Znehodnocení obsahu sběrné nádoby znemožní správné využití.
Při opakovaném znehodnocení obsahu sběrných nádob bude
služba ukončena.

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

Městům a obcím dodáváme potřebné množství separačních nádob o objemu 240 l. Jedná se o speciálně upravené zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám a jejich počet je určován s ohledem na počet separačních míst v součinnosti s příslušným městem, či obcí.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!
Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!
etiketa

Proč olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.
V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.
Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.
Naše firmy Viking group s.r.o. a EKO- PF s.r.o.  spolu s Projektem pro města a obce propagují heslo:
Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

Nejčastější dotazy

1) V čem spočívá princip projektu sběru upotřebeného jedlého oleje a v kolika obcích a městech jej už uskutečňujete? Můžete uvést nějaká čísla, kolik oleje se rámci projektu a na kolika místech (v kolika obcích, městech) už takto sebralo?

Začnu trošku zeširoka, problém odpadů a odpadových potrubí paradoxně zatěžuje novou výstavbu. Máme informace, že nové plastové potrubí lépe přitahuje tuky a tvoří usazeniny, které jako v žílách člověka zanáší a musí následovat mechanické vyčištění. Levnější variantou je prevence a tudíž nevylévat upotřebené potravinářské oleje do kanalizace.
Princip spočívá v umožnění ukládaní tohoto odpadu obyvatelstvu do speciálních nádob. v příloze

2) Jaké separační nádoby pro projekt používáte (objem, označení, musí-li splňovat nějaké speciální technické parametry – třeba kvůli vytečení oleje při převrhnutí nádoby (ano, vím, že se tam vkládá olej v uzavřených PET lahvích – ale nejsem si jist, zda jsou všechny tyto nádoby opravdu uzavřeny či nepoškozeny, proti zápachu, projevům vandalismu apod.)? Jak často se tyto nádoby vyvážejí a jak je automobil na jejich vyvážení k tomu vybaven? Platí pro umisťování těchto nádob nějaké speciální požadavky a mohou do nich vkládat použitý olej třeba i okolní restaurace? Kdo je výrobce těchto nádob?

Používáme standardní nádoby o obsahu 240 litrů. Nádoby opatřujeme zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Je pravdou, že se setkáváme s případy vkládání komunálního odpadu či jiných příměsí. Z informací ostatních firem zabývajících se tříděným odpadem je bohužel v česku tato situace stejná. Pokud obec a její občané budou permanentně porušovat zásady třídění, bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. Obec pak bude mít problém s dodržování plnění zákona o odpadech. Jinými slovy důsledky dopadnou na každého občana.

Obsah nádob překládáme do připravených soudků, ve kterých dochází k předání k dalšímu zpracování. Interval výměn záleží na dohodě mezi obcí a Viking group s.r.o. Tento interval je nastaven na individuálně, většinou 1 x za měsíc až 3. Na základě průběžné kontroly a případného požadavku obce provádíme vývoz operativně. Zabezpečení proti krádeži a vandalismu může být řešeno připoutáním nádoby ke kovovému sloupku a uzamčení zámkem, nebo originálním držákem. Jeden kus včetně montáže stojí 490 Kč bez DPH. Umísťování nádob je řešeno na základě rozhodnutí obce.

3) Jak je projekt financován, z čeho se hradí jeho náklady? Platí za umístění této nádoby a její vyvážení vlastník/nájemce nemovitosti, u níž je nádoba umístěna? Je projekt samofinancovatelný (předpokládám, že asi není výdělečný)?

Projekt je zcela financovaný firmou Viking group s.r.o.. Další případné náklady spojené s tímto projektem jsou na zřízení zabezpečení a zajištění medializace směrem k občanům. Samofinancování je otázkou budoucnosti a výdělečný v současnosti už není.

4) Jaké máte zkušenosti – negativní i pozitivní – s tímto projektem? Nestává se například, že občané do nádobˇvkládají i jiné tekutiny než použitý jedlý olej, případně tam vhazují jiný odpad? Lze tomu nějak zamezit?

Zkušenosti – převažují kladné – hlavně ohlas od obyvatel. Separace je běh na dlouhou trať. Budeme doufat, že časem se situace osvětou zlepší, tak jako je tomu i s dalším tříděným odpadem.

Stávající umístění sběru odpadu olejů je ve sběrném dvoře, který nevyhovuje pro extrémní vzdálenost a dislokaci ve městě a s ohledem na omezenou otevírací provozní dobu není prakticky využíván.
Realizace tohoto návrhu projektu zvýší komfort a výrazně se zefektivní sběr odpadu předmětné sběrové komodity.
Dosud likvidace odpadu oleje a tuků je prováděno většinou odložením (vylitím) do kontejnerů směsného odpadu a pravděpodobně i naprosto nevyhovujícím způsobem vylitím do WC. Tím dochází k možnosti ucpání potrubního odpadu, odpadové kanalizace a neúměrným zatížením čistírny vod i k případným možným ekologickým problémům.

Místa realizace návrhu:
zatím se podařilo vytipovat ve spolupráci a v dohodě s dotčenými zákonnými subjekty města a občany MČ a obcí.

 

Nákladové položky: zapůjčení (pronájem) sběrné nádoby – popelnice na 3 roky (max) 39 Kč/ks/měsíc. Celkem 14.040 Kč, náklady na propagaci a informaci obyvatel 30.000 Kč, drobné případné náklady na umístění a lokalizaci míst cca 5.000 Kč

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Uhříněves, Pitkovice, Hájek

Nejnovější návrhy