GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy participativního rozpočtu dle čl. 13 GDPR

Město Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky 382 504 109, případně prostřednictvím e-mailu gdpr@milevsko-mesto.cz

1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že ve veřejném zájmu shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přípravy participativního rozpočtu. Tvorba participativního rozpočtu probíhá na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 85/19. Osobní údaje potřebujeme k zajištění:

  • tvorby, kontroly a realizace projektu

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorii osobních údajů:

• adresní a identifikační osobní údaje – zejména: jméno, příjmení, věk, email, telefonní číslo

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu tvorby, kontroly a realizace projektu participativního rozpočtu jsou zpracovávány MěÚ Milevsko. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice.

Žádným dalším příjemcům Vaše osobní údaje nepředáváme.

4. Jak dlouho údaje držíme

Podle nastavených vnitřních zásad uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje po dobu 3 let.

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny.

5. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu nebo omezení zpracování.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny MěÚ. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu gdpr@milevsko-mesto.cz nebo písemně na adresu Město Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení.

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.