INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen ,,GDPR”)

—————————————————————————————————————–

Město Cheb tímto informuje navrhovatele projektů v rámci Participativního rozpočtu města Chebu o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s podáním návrhu na realizaci projektu v rámci Participativního rozpočtu města Chebu. Město Cheb je zpracovává v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

 1. Kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce osobních údajů:  Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČO:00253979, Tel.č.: 354 440 111,E-mail:podatelna@cheb.cz, ID datové schránky: a8gbnyc

Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tel. č. 354 440111, E-mail: poverenec@cheb.cz

 

 1. Subjekty a kategorie osobních údajů:

Subjekty osobních údajů jsou: Navrhovatel/é a garanti projektů v rámci Participativního rozpočtu města Chebu.

Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, věk, telefon, e-mail.

 

 1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje za účelem identifikace navrhovatele, komunikace a kooperace mezi navrhovatelem a správcem, za účelem projednání a vyhodnocení návrhu na realizaci projektu v rámci Participativního rozpočtu města Chebu.

Zpracování je založeno na právním základu spočívajícím v splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. b), e) GDPR).

 

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl předat údaje do třetí země:

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, ale pouze v rámci projektu Participativního rozpočtu. Osobní údaje jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů. Správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetí země. Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení budou uvedeny u hodnocení projektu, pokud s tím bude navrhovatel souhlasit.

 

 1. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje uchovány v souladu se spisovým plánem správce v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

 

 

 

 1. Informace o právech subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.  Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.

 

 1. Svá práva můžete uplatňovat následujícími způsoby:
 • osobně u správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu,
 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen,
 • e-mailem správci nebo pověřenci s elektronickým podpisem, opatřeným kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

 

 1. Další informace:

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či zpracování, které by spočívalo v jejich použití k hodnocení některých aspektů Vaší osoby. Nařízení je ke stažení na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en.

 

Subjekt údajů tímto stvrzuje, že byl informován o zpracování svých osobních údajů za účelem uvedeným výše.

 

Datum:

 

Jméno, příjmení: