Ochrana osobních údajů

V souvislosti s Participativním rozpočtem „Chopte se Chotěboře“ poskytujete Vaše osobní údaje Městu Chotěboř, ať již

 • při podání návrhu participativního rozpočtu (jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, e-mail a telefon)
 • při vznesení dotazu ohledně participativního rozpočtu (jméno, příjmení, e-mail či telefon)
 • při přidání komentáře na webových stránkách participativního rozpočtu (jméno, příjmení, e-mail)
 • při hlasování pro návrh participativního rozpočtu (telefonní číslo).

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (participace občanů na rozhodování o finančních prostředcích města).

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili soulad s podmínkami participativního rozpočtu (podat návrh může občan Chotěboře starší 15 let, 1 telefonní číslo = 1 hlas) a abychom Vás mohli kontaktovat v případě dotazů a upřesnění.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat do doby ukončení kola participativního rozpočtu (uzavření hlasování a výběr vítězného projektu), vyjma osobních údajů navrhovatele vítězného projektu, jehož osobní údaje (jméno, příjmení, kontaktní informace) budeme uchovávat po dobu realizace projektu. Do 3 měsíců od uplynutí výše zmíněných událostí Vaše osobní údaje odstraníme.

 

Předávání a zveřejnění osobních údajů

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že pokud:

 • podáte návrh do participativního rozpočtu
 • vznesete dotaz přes kontaktní formulář na webových stránkách participativního rozpočtu
 • přidáte komentář na webových stránkách participativního rozpočtu
 • nebo budete hlasovat pro návrh participativního rozpočtu

Vaše uvedené osobní údaje budou předány poskytovateli webových stránek participativního rozpočtu Agora CE, o.p.s. (IČO 27885348). Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny. Výjimkou je osoba podavatele návrhu, jejíž jméno, příjmení a fotografie (či videonahrávka) budou s jejím souhlasem zveřejněny z důvodu propagace návrhu. Další výjimkou zveřejnění osobního údaje je jméno uvedené při přidání komentáře na webových stránkách.

 

Zabezpečení osobních údajů

Při zpracování osobních údajů dostatečně organizačně i technicky zabezpečíme jejich ochranu, abychom zamezili neoprávněnému přístupu k osobním údajům a riziku narušení Vašeho soukromí a práv. Zabezpečení osobních údajů je vytvářeno prostřednictvím mlčenlivosti zaměstnanců, jež je zakotvena ve vnitřních předpisech, zavedení přístupových oprávnění dle pracovní náplně zaměstnanců, zajištění uzamykatelného vstupu a uzamykatelných úschovných zařízení a umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Přístup do elektronických informačních systémů je zabezpečen uživatelským účtem a silným heslem s povinnými náležitostmi. V případě předávání osobních údajů smluvně zabezpečíme jejich ochranu dle aktuálních právních předpisů.

 

Naše kontaktní údaje

Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538

Datová schránka: 94ubfm7

E-mail: podatelna@chotebor.cz

Telefon: +420 569 641 100

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Diana Dubová, e-mail: dubova@chotebor.cz, telefon: +420 730 575 917

 

Vaše práva

Máte veškerá práva přiznaná právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením EU 2016/679 (GDPR). Mezi základní práva patří:

 • právo na přístup k osobním údajům a zjištění, které osobní údaje jsou zpracovávány,
 • právo na opravu/úpravu nepřesných osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování, pokud byly vzneseny námitky proti zpracování a byly uznány, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně,
 • právo přenositelnosti osobních údajů automatizovaně v strukturovaném a strojově čitelném formátu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu,
 • právo vznesení námitky vůči zpracování osobních údajů, a to v případě zpracování pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely oprávněných zájmů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, například pokud potřebujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a my dané osobní údaje již nepotřebuje nadále zpracovávat.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.