NÁZEV: Rekonstrukce cesty Bažantnice
MÍSTO REALIZACE: Děčín – Želenice
KRÁTKÝ POPIS: Denně přes plochu nad zastávkou MHD Bažantnice směrem do ulic Cihelná, Lidická a zpět projdou desítky až stovky lidí. Přístup mají ovšem ztížený nezpevněným povrchem, kde se za deště vytváří bláto a je tak ohrožen bezpečný pohyb chodců. K již zřízeným lampám navrhuji instalovat chodník z dlaždic, který zajistí pohodlný, a hlavně bezpečný pohyb osob.
POPIS: Zmiňovaný záměr se nachází na pozemcích 2806 a 2805/1, vše zapsané na Listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Podmokly, obec Děčín, zaps. u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Vlastníkem obou pozemků je Statutární město Děčín.
V současném stavu tvoří povrch cesty šotolina (v dolní části) a udusaná hlína v horní části. Návrh počítá s vybudováním chodníku o standardní šířce 1100 mm, zhotoven bude z čtvercových dlaždic. Výhodou tohoto materiálu je nízká pořizovací cena, možnost opětovného využití v případě opětovné rekonstrukce a estetický vzhled v rámci celé lokality Bažantnice.
Předpokládané náklady: Náklady na zhotovení chodníku jsou odhadnuty na celkem 77.880 Kč dle rozpočtové dokumentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2015 při celkové výměře 132 m2 a ceně 590 Kč/m2. Celková cena by neměla být ovšem vyšší než 90.000 Kč.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 90.000 Kč

[question_map_results